Jaarverslag 2022

Verantwoording van het beleid

Governance

De governancestructuur bij Dunamare Onderwijsgroep is helder beschreven. Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Ook heeft het CvB overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Code Goed Onderwijsbestuur wordt volledig in acht genomen, zowel door de RvT als door het CvB.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De Code Goed Onderwijsbestuur VO, waarmee de VO-raad een goede bestuurscultuur wil garanderen, vormt mede de basis voor ons handelen. De 4 voornaamste principes van de code kunnen we zo samenvatten:

 • Transparant zijn.
 • De dialoog met externe belanghebbenden verankeren en toelichten.
 • Het bestuurlijk functioneren jaarlijks evalueren en de conclusies en afspraken daaruit openbaar maken.
 • Nevenfuncties openbaar maken.

Voor Dunamare Onderwijsgroep vormen openheid en overleg de basis voor wederzijds vertrouwen. Ons handelen voldoet daarom aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Er zijn in 2022 geen afwijkingen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO geconstateerd.

Horizontale verantwoording aan belanghebbenden


Horizontale verantwoording vindt op tal van gebieden plaats. De scholen van Dunamare nemen deel aan het initiatief van de VO-raad om verantwoording af te leggen over de individuele scholen via www.scholenopdekaart.nl. Hierbij wordt in brede maatschappelijke zin inzicht verstrekt in de activiteiten die binnen (de scholen van) Dunamare worden uitgevoerd. Te denken valt hierbij aan financiën, onderwijsresultaten en veiligheid.

Daarnaast wordt horizontale verantwoording vormgegeven doordat de scholen zelf in nauw contact willen zijn met de leerlingen en hun ouders. Leerlingen kunnen deelnemen in klankbordgroepen of leerling- en ouderraden om mee te kunnen praten over hun school. Hiermee krijgt Dunamare inzicht op het functioneren van de scholen en ontvangt hiermee de gerichte feedback op verder te ontwikkelen.

Het College van Bestuur van Dunamare is van mening dat deze vormen van horizontale verantwoording met haar belanghebbenden de kwaliteit van haar scholen verbetert.

Verslag Raad van Toezicht

Wisseling van de wacht

In 2022 hebben mevrouw Huizinga en mevrouw Triezenberg de Raad van Toezicht (RvT) verlaten wegens het beëindigen van hun termijnen. De RvT dankt hen voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Per 8 juli 2022 is de heer Dubbeldeman benoemd tot voorzitter van de RvT en is de heer Van Rijn benoemd tot vicevoorzitter. De RvT heeft de heer Gün per 8 juli 2022 als nieuw lid verwelkomd. De RvT heeft besloten voorlopig met zes leden verder te gaan.

Schoolbezoeken

De RvT was in 2022 te gast bij praktijkschool Oost ter Hout en het Haarlemmermeer Lyceum Dalton. De RvT waardeert deze schoolbezoeken en de mogelijkheid om de schoolleiding en leerlingen te ontmoeten en zo zich te informeren over zaken die in en om de scholen leven en mogelijk relevant zijn voor het toezicht.


Koers, visie en sturingsfilosofie

In 2022 is de nieuwe koers, visie en sturingsfilosofie van Dunamare vastgesteld. De RvT heeft hierover meerdere keren met het College van Bestuur (CvB) gesproken en heeft vanuit maatschappelijke vraagstukken en professionele achtergronden input en advies gegeven, onder meer tijdens themasessies in maart 2022 en juli 2022. De RvT is positief over de koers en visie en complimenteert het CvB daarnaast met het programma ‘Antwoord op het personeelstekort’. Naast de inzet op instroom, doorstroom/behoud en uitstroom, loopt een ander traject: ‘Werken aan wendbaarheid: een nieuwe kijk op de personeelsvraag in het onderwijs’. Dit is een langdurig traject, waarin onderzocht wordt hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden, wetende dat het personeelstekort de komende jaren een gegeven is. Een ander belangrijk thema voor de RvT is kansengelijkheid. De RvT is dan ook verheugd dat het CvB samen met de scholen belangrijke thema’s heeft benoemd waar de scholen mee aan de slag gaan. Hierdoor kunnen de leerlingen het beste uit zichzelf halen en worden gelijke kansen bevorderd.


Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs heeft jaarlijks een bestuursgesprek met het CvB. De RvT is hierover uitvoerig ingelicht en is tevreden over de uitkomsten van het gesprek. Alle bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs worden in de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit besproken om de voortgang goed te monitoren.


NPO-gelden

Het CvB geeft in het hoofdstuk NPO meer informatie over de NPO-gelden. De RvT ziet toe op de rechtmatige besteding van de middelen en het monitoren van de resultaten en wordt hierover goed op de hoogte gehouden door het CvB.


Financiën

De accountant heeft de RvT en de ARC geïnformeerd in de managementletter en zijn verslag van de jaarrekeningcontrole. De accountant vindt het knap dat Dunamare ondanks de personeelswisselingen het hoge niveau van Control heeft weten te behouden. Als aandachtspunt zijn de niet-tijdige VOG’s (verklaring omtrent het gedrag) met de RvT besproken. Hiervoor is door het CvB een actieplan opgesteld, waar de accountant en de ARC zich in kunnen vinden. De RvT is positief over dit voorstel waardoor het aantal niet-tijdige VOG’s wordt teruggedrongen.

In haar vergaderingen heeft de RvT onder meer gesproken over het meerjaren-liquiditeitsbeleid en de frauderisicoanalyse van Dunamare. Het CvB heeft de RvT een update gegeven van het Strategisch Huisvestingsplan en de aanpak van belangrijke aspecten zoals luchtkwaliteit en duurzaamheid. De noodzaak tot nieuwbouw, uitbreiding of levensduur-verlengende renovatie wordt doorlopend getoetst. Groot planmatig onderhoud wordt gedaan vanuit een meerjarenonderhoudsplan. De RvT is akkoord gegaan met het voornemen tot gunning en de daarmee gepaard gaande begrotingswijziging voor de nieuwbouw van de Maritieme Academie Harlingen. Er is zorgvuldig gekeken naar de businesscase, de projectcontrol en de aanpak van optimalisatie en kostenreductie om de stijgende bouwkosten in de hand te houden. De externe accountant heeft hier eveneens met extra aandacht naar gekeken en geconcludeerd dat de aanbesteding volgens de richtlijnen is verlopen en er een gezonde businesscase is opgesteld.

De RvT heeft een positief besluit genomen over de richtlijnen waaraan de bezoldiging van het CvB is gerelateerd. Daaruit voortvloeiend is de bezoldiging aangepast. De beloning en de bezoldiging van het bestuur valt binnen de CAO en de uitvoeringsregeling van de WNT en is in lijn met de visie van de Raad van Toezicht op het besturingsmodel.


Studiemiddag en zelfevaluatie

In februari 2022 heeft de RvT een studiemiddag gehouden, met onder meer een zelfevaluatie onder externe begeleiding. Uit deze zelfevaluatie is naast de sterke punten van de RvT ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, te weten het versterken van de positie van de RvT in het lokale stakeholderveld, het continueren van de schoolbezoeken en natuurlijk het contact met de schooldirecteuren en het herijken van de positie van de RvT “betrokken op afstand’’

De RvT heeft zich op deze studiemiddag uitgebreid laten informeren over de beheersing van ICT-risico’s bij Dunamare en is zeer positief over de maatregelen die Dunamare hiertegen neemt.


Bezoldiging

De leden van de RvT worden voor de uitoefening van hun functie vergoed volgens de richtlijnen van de VTOI en de Wet normering topinkomens.


1. Remuneratiecommissie/Commissie Goed Werkgeverschap


Goed gesprek met het CvB

In haar hoedanigheid als Remuneratiecommissie heeft de Commissie met het CvB gesproken over de bezoldiging van het CvB en de RvT. De bezoldigingsafspraken zijn conform de Wet normering topinkomens (WNT) en de voor Dunamare geldende WNT-norm. Daarnaast wordt voor de bezoldiging van het CvB de cao gevolgd. De bezoldiging is in lijn met de visie van de Raad van Toezicht op het besturingsmodel.


Goed Werkgeverschap

In haar hoedanigheid als Commissie Goed Werkgeverschap is de Commissie bijgepraat op diverse thema’s. Gedurende de coronaperiode heeft het CvB extra aandacht aan de medewerkers besteed, onder meer door kleine attenties zoals een kaart aan de medewerkers om ze te bedanken voor hun inzet. Dunamare doet ook meer aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er gedurende drie maanden een extra tegemoetkoming in de reiskosten gegeven, omdat de prijzen voor brandstof flink stegen. Ook konden medewerkers hun extra verlofuren die vanuit de cao zijn toegekend gespreid laten uitbetalen. Voor medewerkers die financieel advies kunnen gebruiken, is er de mogelijkheid een budgetcoach te contacteren.

In de vergadering zijn ook het MTO en de aanpak van vitaliteit uitvoerig toegelicht. De medewerkers van Dunamare kunnen gebruikmaken van een vitaliteitscoach en er worden bij de Dunamare Academie diverse trainingen gegeven om de vitaliteit te verhogen. Daarnaast heeft de Commissie informatie gekregen over Opleidingsschool H2O, die naast de focus op opleiden ook zorgt dat een nieuwe docent gedurende 3 jaar goede begeleiding op de werkplek krijgt.

De Dunamare Academie biedt, naast de vele opleidingen die medewerkers gratis kunnen volgen, voor startende schoolleiders een mooi programma voor leiderschapsontwikkeling. De Commissie Goed Werkgeverschap is positief over wat Dunamare voor haar medewerkers doet om hen te binden en boeien.


2. Audit- & RiskCommissie (ARC)


De Audit- & RiskCommissie heeft als vaste taken het adviseren van de RvT bij haar toezichttaken en het vaststellen van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast ligt de focus van de ARC op de besteding van onderwijsmiddelen en de doelmatigheid hiervan en het waarborgen van de continuïteit.


Waarborgen van de continuïteit

De ARC heeft in 2022 meerdere malen met de externe accountant, Astrium, gesproken over het financieel beleid, de financiële organisatie en de verantwoording hiervan. Onder meer de jaarrekening, de managementletter en het auditplan zijn uitvoerig besproken.

Dunamare heeft in 2022 in verschillende sessies de strategische risicoanalyse geüpdatet. Het resultaat is een set van 9 strategische risico’s die besproken zijn met de ARC. De ARC is positief over het niveau van de strategische risicoanalyse. Ook de accountant heeft complimenten gegeven over het niveau van de risicoanalyse van Dunamare. In het schooljaar 2022- 2023 worden de gesprekken voortgezet over risico’s en risicobereidheid en de ontwikkeling van het control framework.

Risicobeheersing op ICT-gebied en frauderisicomanagement heeft voortdurend gerichte aandacht van de ARC. Het algemene beeld, ook van de accountant, is dat de risico’s in voldoende mate worden beheerst door genomen beheersmaatregelen binnen Dunamare. De Audit- & RiskCommissie heeft eerder geadviseerd een validatie te laten doen op de interne evaluatie van de informatiebeveiliging. Dit is een standaard onderdeel van de werkwijze bij Dunamare onderwijs. Deze vindt twee keer per jaar plaats, waarvan één pentest zonder voorkennis en één pentest op basis van voorkennis, door twee verschillende bedrijven.


Doel- en rechtmatige besteding van onderwijsmiddelen

De RvT en CvB hechten groot belang aan de doelmatige besteding van onderwijsmiddelen. De RvT vraagt in haar vergaderingen steeds naar de doelmatigheid bij de te bespreken onderwerpen, zoals investeringen, nieuwbouwprojecten en de besteding van NPO-gelden. De koers van Dunamare, de strategische risicoanalyse, het begrotingsproces en de tussentijdse informatievoorziening borgen dat de bestemming van de beschikbare middelen onderwijsgerelateerd is. Op alle scholen wordt gewerkt met een beleidsrijke begroting. Scholen stellen jaarlijks een jaarplan op met hierin doelstellingen om het onderwijs verder te verbeteren. Het gaat hierbij om de brede definitie van onderwijskwaliteit met aandacht voor kwalificatie (dit gaat verder dan de basisvaardigheden) socialisatie en persoonsvorming. Het jaarplan en de bijbehorende begroting van elke school wordt afgestemd met het College van Bestuur.

De eerder uitgevoerde benchmark over de doelmatigheid van Dunamare heeft laten zien dat de kosten van de overhead van Dunamare onderwijs iets lager zijn dan het gemiddelde van de referentiegroep. Het geld wordt goed besteed en komt terecht op de juiste plek, namelijk in het onderwijs. Er is bij Dunamare geen sprake van een bovenmatig eigen vermogen. Het CvB en de RvT houden het eigen vermogen zeer goed in de gaten en bespreken dit regelmatig in de vergaderingen. De financieringsverhoudingen en het resultaat blijven ruim binnen de gestelde signaleringsgrenzen. Voor het lange termijn financieringsbeleid zijn heldere en onderbouwde uitgangspunten vastgelegd.

Naast de reguliere planning en control krijgen bepaalde onderwerpen specifieke aandacht, zoals de voortgang op de besteding van NPO- gelden, de aanpak, voortgang en control van meerjarig onderhoud en (grote) investeringen, de waarborgen voor continuïteit, beveiliging en betrouwbaarheid van de ICT en de voldoening aan eisen van rechtmatigheid (met name VOG).


Samenwerking met de externe accountant

De samenwerking met de externe accountant wordt door beide partijen als prettig en constructief ervaren. De accountant woont ook gedeeltes van de vergaderingen van de ARC en de RvT bij, zoals de bespreking van de jaarrekening en de managementletter. De RvT heeft ook de mogelijkheid de accountant te spreken buiten de aanwezigheid van het CvB. De RvT heeft het CvB verzocht om naar aanleiding van de overname van Astrium door Flynt het contract met de accountant onder de loep te nemen om de destijds gemaakte afspraken over de dienstverlening te waarborgen.


3. Commissie Kwaliteit


Onderwijskwaliteit

De Commissie Kwaliteit hecht naast het belang van de statische kwaliteit, direct meetbare aspecten ook aan de dynamische kwaliteit zoals de veranderingen in de maatschappij en hoe Dunamare daarop inspeelt. Een belangrijk fundament is daarbij de Inspectie.

De Commissie blijft ook kritisch kijken naar de eigen scholen. Daaruit voortvloeiend is er ook ruimte voor het initiëren en faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. In 2022 blijkt dat het veranderen van het Coornhert lyceum naar een Daltonschool een goede keuze is geweest. De leerlingen komen nog beter tot hun recht. Docenten terughoudend in eerste instantie nu blij met het resultaat. Dit effect is ook terug te vinden in de respons van de ouders.


Schoolbezoeken

De Commissie Kwaliteit hecht er veel waarde aan om tijdens haar vergaderingen een school van Dunamare te bezoeken en de desbetreffende schooldirecteur uitgebreid te spreken over de visie op onderwijs, interne en externe ontwikkelingen en het Dunamare kwaliteitsbeleid. Ook wordt ruimte gemaakt voor het verdiepen op thema’s. De Commissie Kwaliteit heeft in 2022 deze scholen bezocht:

· Hoofdvaart College – De Commissie Kwaliteit heeft met de directeur, de heer Smink, onder meer gesproken over de problematiek rondom het gehuisvest zijn in een oud pand. In 2024 zal het Hoofdvaart College samen met praktijkschool De Linie worden gevestigd in een nieuwbouwpand. Thema- Kansengelijkheid in Nederland: tijdens deze bijeenkomst is er vanuit het ministerie van OC&W een presentatie gegeven over de stand van kansengelijkheid in Nederland en in de regio waar Dunamare gevestigd is. De heer Smink heeft hier vanuit het perspectief van het Hoofdvaart College een aanvullende presentatie over gegeven. De Commissie Kwaliteit heeft met belangstelling kennisgenomen van deze informatie en onderschrijft het belang van het thema kansengelijkheid.

· Tender College – De heer Pluimert, directeur van het Tender College, heeft de Commissie Kwaliteit een rondleiding door het gebouw gegeven, waar zowel een praktijkschool gevestigd is als een vmbo voor basisberoepsgericht en kader. De Commissie Kwaliteit vindt het mooi dat er vanuit de praktijkschool zoveel mogelijkheden worden geboden voor het vinden van een baan, omdat hier vanuit de maatschappij veel behoefte aan is. Thema- De Staat van het onderwijs: in deze bijeenkomst heeft de Commissie Kwaliteit verdiepend gesproken over de onderwijsresultaten en het inspectierapport De Staat van het Onderwijs 2022.

· Internationale Schakelklas (ISK) Haarlemmermeer – De Commissie Kwaliteit heeft veel informatie gekregen over het onderwijs dat wordt gegeven aan kinderen tussen 12 en 18 jaar die nieuw zijn in Nederland en de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken. De Commissie Kwaliteit heeft de gelegenheid gekregen in alle klassen een kort gedeelte van de les te volgen en een goede indruk op te doen van de omstandigheden waarin de ISK lesgeeft. Ook is de uitdaging is besproken waar het bestuur voor staat in relatie tot de facilitering van de gemeente(n) ten aanzien van de huisvesting. Thema- Terugkoppeling bestuursgesprekInspectie: de Commissie Kwaliteit heeft in deze vergadering ook met het CvB gesproken over de uitkomsten van het bestuursgesprek met de Inspectie, dat positief verlopen is.

Over de Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken bij Stichting Dunamare onderwijs. De RvT:

 • ziet toe op de doelmatigheid van de bestede middelen van Dunamare onderwijs;
 • keurt begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen, reglementen en beleidsplannen goed;
 • fungeert als werkgever en klankbord van het CvB;
 • stelt op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en monitort de realisatie hiervan;
 • benoemt de externe accountant;
 • houdt toezicht op de naleving van relevante wettelijke voorschriften;
 • werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

In 2022 heeft de RvT, exclusief de bijeenkomsten van de Commissies, 7 keer met het CvB gesproken in verschillende vergaderingen en 2 keer met de GMR zonder het CvB. De RvT heeft in 2022 geen afwijkingen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO geconstateerd.


Leden van de RvT in 2022:

 • mevrouw J.C. Huizinga, voorzitter RvT tot 10 april 2022
 • de heer R. Dubbeldeman, voorzitter RvT vanaf 8 juli 2022
 • mevrouw T.J. Triezenberg, lid RvT tot 10 april 2022
 • mevrouw F.C. Azimullah, lid RvT
 • de heer S. Haringa, lid RvT
 • de heer R.K. van Rijn, lid RvT
 • mevrouw J.S. Duttenhofer, lid RvT
 • de heer B. Gün, lid RvT vanaf 8 juli 2022

In de bijlagen zijn de benoemingstermijnen en de nevenfuncties van de leden van de RvT vermeld.


De RvT heeft drie commissies:

 • Audit- & RiskCommissie (ARC), die 5 keer bij elkaar kwam in 2022.
 • Commissie Kwaliteit, die 3 keer bij elkaar kwam.
 • Commissie Goed Werkgeverschap, ook fungerend als Remuneratiecommissie, die 2 bij elkaar kwam.

De commissies rapporteren aan de RvT als geheel, adviseren de RvT als geheel en vervullen een klankbordfunctie voor het CvB. Alle onderwerpen voor de RvT worden, na het voorwerk van de commissies, in de voltallige raad besproken en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de gehele raad.

Het jaarverslag van vorig jaar over boekjaar 2021 is op 9 juni 2022 goedgekeurd door de RvT. De meerjarenbegroting 2023-2026 is op 8 juli 2022 goedgekeurd door de RvT.

Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


Naast de medezeggenschapsraden op de scholen heeft Dunamare onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met de onderwerpen die alle scholen aangaan, de zogenoemde bovenschoolse zaken. Denk bijvoorbeeld aan de begroting en regelingen die voor de hele onderwijsgroep gelden. De GMR-leden hebben op de betreffende onderwerpen informatie-, advies- of instemmingsrecht. Daarnaast fungeert de GMR als klankbord voor het College van Bestuur (CvB).

In 2022 hebben we gemerkt dat de wereld weer op volle toeren draait. Zo ook Dunamare, na de relatieve stilstand tijdens lockdowns en afstandsonderwijs. Diverse beleidsstukken en andere documenten zijn herzien en geüpdatet; daarin zijn wij door het CvB goed meegenomen. Ook hebben wij de eigen vergaderstructuur herzien om een en ander efficiënter te laten verlopen.


Verkiezingen

We zijn dit jaar succesvol geweest in het bereiken van alle ouders, leerlingen en medewerkers wat betreft de GMR-verkiezingen. Na een soepel verlopen verkiezingsronde zijn wij bijna volledig bezet. We zoeken nog naar de juiste manier om de 2 openstaande vacatures te vullen.


Contact met de MR’en van scholen

We proberen al langere tijd een manier te vinden om beter contact te hebben met de MR’en van de individuele locaties en scholen binnen Dunamare. In 2022 hebben we die nog niet gevonden. Het bijwonen van vergaderingen door een afvaardiging was zeer interessant om te doen, maar droeg niet bij aan meer binding. In 2022 heeft het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare ondersteuning hiervoor toegezegd; de plannen voor een MR-dag(deel) zijn in volle ontwikkeling. Het is nog steeds een speerpunt van de GMR om meer contact te leggen met de MR’en én het contact tussen de MR’en onderling te bevorderen.


Vooruitblik

De grootste prioriteit voor de GMR is communicatie. De website wordt geüpdatet voor begin 2023, we werken aan het ontwerp van een halfjaarlijkse nieuwsbrief en we hebben een ruw bezoekschema voor contact met de andere medezeggenschapsorganen. Nieuw onder de aandacht zijn het IT-beleid en vrijwilligersbeleid. Blijvende aandacht is er voor het personeelsbeleid, het werven én behouden van personeel en het koersplan.

Tot slot: de samenwerking met het CvB ervaren wij als goed; er is een prettige dynamiek tussen de bestuursleden en de GMR-leden. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de Raad van Toezicht.


Samenstelling GMR

De GMR heeft 16 leden: 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. De PGMR is de personeelsgeleding van de GMR. Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR bestaat uit de voorzitter, de voorzitter van de PGMR, de secretaris van de GMR en de penningmeester van de GMR. Op het moment van schrijven is er een vacature in de personeelsgeleding en in de leerlinggeleding.

Verder kent de GMR 2 commissies: de commissie Financiën en de verkiezingscommissie.


Het Dagelijks Bestuur in 2022

 • Noor Waardijk (voorzitter GMR)
 • Michel Frijns (voorzitter PGMR)
 • Floris de Vries (secretaris)
 • David Kamps (penningmeester)


Vergaderingen

In 2022 heeft de GMR 4 keer met het CvB vergaderd en 2 keer met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De PGMR heeft 4 keer vergaderd met het CvB. Ook waren er diverse onderlinge overleggen. In de GMR-vergaderingen zijn veel verschillende thema’s besproken, onder meer de schoolrapportages, de bedrijfsarts, de klachtenregeling, de huisstijl, het koersplan en de verlenging van de NPO-gelden.

Klachtafhandeling


Als een ouder, leerling of medewerker een klacht heeft over de gang van zaken op een school, proberen we daar eerst binnen de school een oplossing voor te vinden, eventueel met hulp van een interne vertrouwenspersoon. Lukt dit niet, dan kan iemand terecht bij de klachtencoördinator van Dunamare. Gedurende de gehele klachtenbehandeling kan een klacht gemeld worden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is 1 maal gebeurd. De klacht is gegrond verklaard. Tevens is er 1 zaak aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze commissie heeft het verzoek gegrond verklaard.

Omdat we zorgvuldig en transparant met klachten willen omgaan, heeft Dunamare onderwijs een eigen klachtenregeling voor ouders en leerlingen en een voor medewerkers. In 2022 heeft de klachtencoördinator een aantal gesprekken gevoerd. Verder waren er in 2022 4 bezwaarprocedures. Zowel bij de behandeling van de klachten als bij die van de bezwaren is het in de meeste gevallen gelukt een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel was. Als iemand een vermoeden heeft van een misstand bij Dunamare onderwijs, dan kan hij of zij een beroep doen op de klokkenluidersregeling, die een heldere beschrijving geeft van de procedure die iemand dan moet volgen. In 2022 heeft niemand hier gebruik van gemaakt.

Onze richting


Dunamare onderwijs wil het aanbod aan scholen voor leerlingen in onze regio’s rijker maken, zodat er voor elke leerling iets te kiezen valt. We willen kwalitatief hoogstaande scholen hebben die leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Onze scholen moeten gehuisvest zijn in moderne, duurzame en veilige gebouwen met goede ventilatie en de nieuwste voorzieningen. Ten slotte willen we een aantrekkelijke werkgever zijn met goede opleidingsmogelijkheden en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het College van Bestuur van Dunamare onderwijs heeft in 2022 samen met de schooldirecteuren en -rectoren een nieuwe koers ontwikkeld voor de periode 2022 – 2027. Voor dit nieuwe koersplan was in 2021 een sturingsfilosofie opgesteld met een aantal leidende principes. In 2022 hebben we die principes bij onze medewerkers, leerlingen en hun ouders getoetst. De RvT heeft onze nieuwe koers goedgekeurd en aan het begin van schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met de uitrol.

De leidende principes

Onze leidende principes zijn het vertrekpunt voor goed onderwijs. Ze dragen bovendien bij aan kansengelijkheid in de klas. Ieder kind verdient evenveel kansen, ongeacht afkomst, geaardheid of thuissituatie. Omdat geen school en geen leerling hetzelfde is, geeft iedere school van Dunamare op een eigen, passende manier invulling aan de leidende principes.

 1. Iedereen ontwikkelt zijn talenten
  We dagen leerlingen en medewerkers uit en ondersteunen ze om hun talenten optimaal te benutten. We bieden kansen die passen bij hun wensen en talenten. Hierbij houden we rekening met de maatschappelijke context en een voortdurend veranderende samenleving.

 2. Leren doe je samen
  In een veilige omgeving waar leerlingen en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen, krijg je de kans om de ander te ontmoeten en te leren begrijpen. Je komt erachter wie je bent, wat je kunt en wilt en leert je hiernaar te gedragen.

 3. Ruimte om te ontdekken wie je bent
  Leerlingen weten wat er in de maatschappij speelt, leren hun moreel kompas te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen op individueel en collectief vlak in de samenleving. Ze ontwikkelen vaardigheden die helpen om ambities te verwezenlijken. Elke Dunamare-school heeft zichtbaar een doorlopende leerlijn op persoonsvorming en biedt hierop een realistische oefenomgeving.


De sturingsfilosofie

Onze gezamenlijke drijfveer is het beste onderwijs mogelijk maken voor onze leerlingen. Iedere leerling verdient goed onderwijs op een gezonde en sterke school. Daar zetten we ons elke dag voor in: op elke school, maar ook Dunamare-breed. We hebben oog voor al onze leerlingen, en elke leerling krijgt gelijke kansen, passend bij de eigen wensen en talenten. We bieden alle benodigde kansen en mogelijkheden. Op onze scholen krijgen leerlingen bovendien de tijd en ruimte om zichzelf en de wereld te ontdekken in het klaslokaal en daarbuiten.

Onderwijs binnen onze Dunamare-scholen is niet meer te vergelijken met hoe het was. De periode van afstandsonderwijs tijdens corona heeft ons bewust gemaakt van de mogelijkheden van digitaal onderwijs, maar ook van het belang van socialisatie en persoonsvorming naast kwalificatie.


Dit is onze kracht

Onze kracht is dat we méér zijn dan een optelsom van een aantal scholen. We denken niet in aparte scholen en aparte afdelingen – we denken Dunamare-breed. Binnen onze onderwijsgroep maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde. We wisselen zo veel mogelijk informatie en ervaring uit, zowel tussen medewerkers als met leerlingen. We ondersteunen het onderwijsproces met een sterk gemeenschappelijk beleid op het gebied van HR, ICT, financiën en onderwijskwaliteit. Samen bieden we alle vormen van onderwijs in de regio voor al onze leerlingen, waarbij elke school binnen Dunamare zijn specifieke karakter heeft. Deze visie op Dunamare onderwijs geeft ons rust en houvast, en leidt tot saamhorigheid.


Hoe werken wij?

We werken volgens het principe van 3 r’en: richting, ruimte en rekenschap. Dit model zorgt voor een goede balans tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en de kracht van onze scholen. Het bestuur ondersteunt de ontwikkeling van de scholen op basis van een heldere visie. Schoolleiding, bestuur en BSB zijn sparringpartners en houden elkaar voortdurend scherp. Over de verdeling van taken zijn we open en transparant.


Oog voor elkaar

Hoe spelen we zo goed mogelijk in op wat wij als Dunamare, onze medewerkers en onze leerlingen nodig hebben? Dat doen we door voortdurend te werken aan het welbevinden, de persoonsvorming en kwalificatie van onze leerlingen. Naast het geven van professionele aandacht aan elkaar. Dat is allemaal even belangrijk; dat komt elke dag naar voren. We hebben in onze onderwijsgroep oog voor elkaars belangen én we hebben hoge verwachtingen van elkaar.


We zijn een lerende organisatie

We gaan het gesprek aan met elkaar: we benoemen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. We maken regelmatig een pas op de plaats, we reflecteren en stellen bij als het nodig is. Ook blijven we open staan voor elkaar, voor feedback en voor verandering. En we blijven onszelf professioneel ontwikkelen, onder andere in de Dunamare Academie. In alles laten we zien dat we een lerende organisatie zijn.


Gelijke kansen

Dunamare onderwijs streeft ernaar dat leerlingen met dezelfde talenten en vaardigheden deze altijd tot dezelfde mate van bloei kunnen brengen, ongeacht de omstandigheden. We willen, kort gezegd, ‘eruit halen wat erin zit’. Dat doen we door te focussen op onze leidende principes en met aandacht voor gelijke kansen voor iedereen.

In 2022 hebben we dit onderwerp Dunamare-breed besproken, op de scholen, met de GMR en RvT en met externe stakeholders. Gelijke kansen voor iedereen is ook een van de speerpunten in ons koersplan geworden. We willen gelijke kansen bevorderen door:

 • veel te investeren in de leerlingen die dit het hardst nodig hebben;
 • leerlingen altijd de kans te bieden naar een volgend niveau door te stromen;
 • te streven dat alle leerlingen gekwalificeerd van school gaan;
 • samen te werken met het mbo om leerlingen een kansrijke mbo-carrière te bieden.


Positionering van de scholen

Dunamare onderwijs heeft als uitgangspunt dat iedere leerling zich op een school moet kunnen thuis voelen: we willen daarom een zo rijk mogelijk aanbod aan verschillende scholen, zodat er echt iets te kiezen valt.


Regiovisie

Het ministerie van OCW heeft opgeroepen tot meer regionale samenwerking. Dunamare is hier al op gefocust; zo hebben we een overleg in gang gezet tussen de regio’s Velsen, Haarlem en Haarlemmermeer. Het CvB heeft ook – als onderdeel van het koersplan – een ‘regiovisie’ ontwikkeld waarop staat welk type school waar gevestigd is. Hiermee kunnen we onze scholen goed positioneren. Bovendien krijgen we via de regiovisie inzichtelijk wat er nog mist in het onderwijsaanbod en kunnen we daarop actie ondernemen. Zo is het Coornhert Lyceum in 2022 overgestapt naar het dalton-onderwijsconcept. Daarmee heeft Haarlem voor het eerst een vo-school op deze leest. Verder willen we het mavo- en havo-aanbod op onze scholen komende jaren versterken. En met de nieuwe Agora-school Saga Driehuis hebben we een volledig nieuw onderwijsconcept erbij gekregen: de Agora-leeromgeving biedt een mooi alternatief voor leerlingen die minder uit de voeten kunnen met de reguliere onderwijsvormen.

De regiovisie van Dunamare onderwijs is een dynamisch document: we zullen hem voortdurend herijken op basis van de ontwikkelingen in onze regio’s en de maatschappelijke behoeften op onderwijsgebied.

Samenwerking

Dunamare onderwijs werkt voortdurend samen met een breed scala aan partners, zowel in de regio als op landelijk niveau:

 • We werken samen met het primair onderwijs in de omgeving en met het vervolgonderwijs, om een goede aansluiting op en vanuit het voortgezet onderwijs te realiseren voor de leerlingen.
 • Met het regulier onderwijs werken we ook samen voor onze Internationale Schakelklassen (ISK). Wij maken ons hard voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan anderstalige leerlingen.
 • Een deel van onze scholen werkt in de Opleidingsschool H2O samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam om studenten op te leiden tot vakbekwaam docent.
 • Samen met andere vo-besturen in de regio pakken we het personeelstekort in de regio aan met het programma Talent als Docent.
 • We werken samen met bedrijven in de regio, bijvoorbeeld voor het Sterk Techniekonderwijs.
 • Afgelopen jaar hebben we voor het beleid rondom de coronapandemie ook nauw samengewerkt met lokale en landelijke instanties en overheden, zoals de VO-raad en het ministerie van OCW.
 • Om een goede, doorlopende leerlijn in het maritiem onderwijs te garanderen, zijn we onderdeel van de Maritieme Academie Holland, waarin we intensief samenwerken met het Nova College afdeling Maritiem en met de andere maritieme mbo-en hbo-instellingen.
 • Onze 24 scholen zijn in 7 verschillende gemeentes gevestigd, waarmee we nauw samenwerken onder meer op het gebied van huisvesting.
 • Ook intern werken onze scholen steeds meer samen, volgens de sturingsfilosofie van het nieuwe CvB.


Passend onderwijs

Dunamare onderwijs maakt deel uit van 3 regionale samenwerkingsverbanden van scholen voor voortgezet onderwijs:

 • Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland
 • Samenwerkingsverband vo Amstelland en de Meerlanden
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân-Noard

Doel van de samenwerking:

 • Verbeteren van de zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Ontwikkelen van een dekkend netwerk voor de zorg voor risicoleerlingen.

Het CvB en de Samenwerkingsverbanden voeren structureel overleg over de doelmatige inzet van de middelen vanuit het Samenwerkingsverband. In deze overleggen worden gezamenlijk doelstellingen geformuleerd en geëvalueerd. Consulenten vanuit het Samenwerkingsverband staan in nauw contact met de scholen om te zorgen dat het ondersteuningsaanbod in de school aansluit bij de vraag.

Hiermee bestrijden we het voortijdig schoolverlaten, zodat meer leerlingen een diploma halen dat past bij hun capaciteiten en/of adequaat worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland heeft in 2022 het nieuwe Ondersteuningsplan 2022-2026 vastgesteld. Daarin wordt regionaal tussen schoolbesturen afgesproken hoe zij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning (passend onderwijs) nodig hebben. In onze regio is de zogenaamde trajectvoorziening de start van passend onderwijs op iedere school; leerlingen kunnen extra steun krijgen in de school. Ook is het nieuwe beleid ‘Integraal arrangeren’ nu vormgegeven: thuiszitters en leerlingen waarvoor de school handelingsverlegen is worden zoveel en zo vaak mogelijk opgevangen in een bovenschools arrangement. De regio kent inmiddels een breed aanbod (ook door Dunamare scholen VSO Daaf Geluk en Prof. Dr. Gunningschool vso) om voor iedere leerling zo te werken aan een ononderbroken ontwikkeling. Het bureau van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland is in 2022 uitgebreid met een coördinator en teamondersteuner om dit alles vorm te geven en te monitoren.

Voor Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden heeft het adviesbureau Sardes in 2022 een regioscan gemaakt. Hiermee krijgen we beter zicht op een aantal kenmerken van onze populatie. Dit helpt ons om beter te kunnen inschatten hoe ons dekkend aanbod van voorzieningen het beste opgebouwd kan worden. Op verzoek met een aantal collega samenwerkingsverbanden in de regio’s Kennemerland, Duin en Bollenstreek en Leiden, werkt Sardes ook aan een onderzoek om de leerlingstromen in deze regio’s in kaart te brengen. Op die manier krijgen we ook beter zicht op het grensverkeer en bezetting van de verschillende VSO-scholen waar we allemaal gebruik van maken.

We hebben in 2022 in totaal circa € 11 mln. aan LWOO baten opgenomen en circa € 6 mln. aan overige baten opgenomen van de samenwerkingsverbanden om in te zetten voor passend onderwijs.

Trajectvoorziening

Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag is de trajectvoorziening opgericht. Dit zijn fysieke plekken met begeleiding waar leerlingen naartoe kunnen voor extra ondersteuning. Zo houden we deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Deze trajectvoorziening wordt deels betaald vanuit de middelen van het samenwerkingsverband en deels vanuit de begroting van de scholen. Met individuele arrangementen die aangevraagd kunnen worden via het samenwerkingsverband kunnen leerlingen intensief worden begeleid, tot thuisonderwijs aan toe.


Leerlingondersteuning en -begeleiding

Op de scholen zelf is daarnaast een ondersteuningsstructuur ingericht uit eigen middelen voor leerlingondersteuning en -begeleiding. Zorgcoördinatoren spelen hier een centrale rol in. Voorbeelden van ondersteuning en begeleiding op school zijn (groeps)handelingsplannen, dyslexiebegeleiding en faalangstreductietrainingen. Scholen ontvangen middelen van het samenwerkingsverband om deze ondersteuning te professionaliseren en meer deskundigheid te krijgen.


Zaken met een politieke of maatschappelijke impact op de besturing van Dunamare

De aanpassing van de CAO heeft invloed gehad op Dunamare. Door de verhoging van het aantal keuze-uren wordt Dunamare geconfronteerd met het maken van plannen omtrent de collectieve en individuele inzet daarvan. Daarnaast heeft in 2022 nog een deel van de coronapandemie invloed gehad op de manier van lesgeven en omgaan met hybride werken binnen de organisatie. Al deze onderwerpen komen in dit jaarverslag op diverse plekken aan bod.

Het Nationaal Programma Onderwijs


NPO-gelden

Met de financiële steun van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kunnen we onze leerlingen helpen leervertragingen, veroorzaakt door de coronamaatregelen, aan te pakken. Alle scholen hebben de schoolscan gemaakt om te bepalen hoe groot de vertragingen zijn van de leerlingen, en op welk vlak deze vertragingen liggen – cognitief, sociaal-emotioneel of juist op het gebied van vaardigheden. Aan de hand daarvan heeft iedere school een SMART-geformuleerd NPO-jaarplan gemaakt, inclusief een financieel addendum. Leerlingen en ouders zijn op de scholen op diverse manieren betrokken bij de plannen, bijvoorbeeld in klankbordgroepen. Op alle scholen hebben de medezeggenschapsraden het NPO-plan van hun school geaccordeerd.

NPO-gelden

In totaal hebben wij tot en met 2022 circa 19 miljoen euro aan NPO gelden als baten opgenomen. Daarvan is circa 12,8 miljoen euro besteed aan interventies in de periode augustus 2021 tot en met december 2022.

-

NPO inzet, realisatie aug 2021 t/m dec 2022 (in euro’s)

In 2023 verwachten wij nog een baten van circa 8 miljoen euro aan NPO-baten, in te zetten tot en met einde schooljaar 2024-2025. Een deel hiervan is al beschikt.


Interventies en achterstanden weg te werken en op welbevinden

In 2022 hebben scholen ingezet op het wegwerken van de achterstanden en op het bevorderen van het welbevinden. De scholen hebben in hun NPO-plannen interventies gekozen die bewezen effectief zijn en uit de landelijke menukaart (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) komen. Veel scholen hebben interventies doorgezet die in 2021 succesvol zijn gebleken. Bovenschoolse kennis wordt tussen de scholen gedeeld, er wordt voorzien in scholing middels de Dunamare Academie en de voortgang op de NPO-plannen wordt gemonitord.

Eind 2022 hebben de scholen een tussentijdse balans opgemaakt; we zijn in gesprek gegaan over de huidige stand van zaken per school in de uitvoering van het NPO-plan. In de gesprekken was aandacht voor het onderwijs, het personeel en de financiën. Vanuit de verschillende invalshoeken is gekeken naar “de landing na de NPO gelden”. Hoe borgen we de goede interventies als er volgend jaar geen NPO gelden meer zijn en welke interventies willen we ondanks het stoppen van deze gelden doorzetten? Over het algemeen kunnen we zeggen dat de meeste scholen op koers liggen conform het oorspronkelijk NPO-plan. Kijkend naar de interventies, dan wisselt het beeld per school; waar de ene school last heeft van personeelstekorten, lukt het op de andere school goed om het oorspronkelijke plan uit te voeren. Door het personeelstekort heeft een aantal scholen (meer) gebruik moeten maken van externe aanbieders of het plan iets getemporiseerd. Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van de gerealiseerde categorieën interventies van heel Dunamare in de periode augustus 2021 tot december 2022:


-

NPO inzet per interventie, realisatie t/m dec 2023 (in %)

Volledig uitgeschreven legenda met percentages;
A. Meer onderwijs (meer/extra uren) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren (23%)
B. Effectiever onderwijs (bv remedial teaching, 13%)
C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling (14%)
D. Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen (bv adoptieve lesmethode, 1%)
E. (Extra) inzet personeel en ondersteuning (bv door klassensplitsing, 34%)
F. Faciliteiten en randvoorwaarden (15%)


Duurzame inzet

In de tussentijdse gesprekken hebben we ook een eerste doorkijkje gemaakt naar de toekomst; hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk werken aan het wegwerken van leerachterstanden? We zien dat een aantal scholen de interventies koppelen aan hun onderwijskundige visie of dat ze heel bewust inzetten op de professionalisering van de eigen medewerkers om zo ook op de lange termijn van de NPO-middelen te kunnen profiteren. Ook worden de NPO-gelden ingezet als vliegwiel om bepaalde onderwijsontwikkelingen sneller te kunnen implementeren. Een mooi voorbeeld is het Vellesan College. Hier heeft de school een eigen ondersteuningsprogramma ontwikkeld op het gebied van motivatie en executieve vaardigheden. De komende periode zetten we in op kennisdeling om zo te werken aan de verdere verduurzaming van de NPO-middelen.


Externe partijen

Om alle extra interventies te kunnen uitvoeren, zijn veel extra mensen nodig. Nieuwe medewerkers aantrekken is in deze tijd van personeelskrapte helaas erg lastig. Om externe inhuur zo veel mogelijk te beperken, proberen we waar mogelijk eigen mensen in te zetten door lesroosters en taken aan te passen. Toch hebben we noodgedwongen ook een beroep moeten doen op externe partijen. De externe partijen worden veelal ingezet voor huiswerkbegeleiding of examentraining. Ook wordt er op verschillende scholen gebruik gemaakt van oud-leerlingen die helpen bij de begeleiding van huiswerkuren. De kwaliteit van externe partijen monitoren we; we vragen aan de scholen of ze tevreden zijn en of ze deze medewerkers aan andere scholen aanbevelen.

In de volgende grafiek is de verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in percentages weergegeven over het boekjaar 2022:

-

NPO inzet per type - Realisatie boekjaar 2023 (in %)

Legenda met percentages:

 • Inzet personeel intern: 77%
 • Inzet personeel extern: 16%
 • Inzet anders dan personeel: 7%


In de volgende grafiek is de cumulatieve verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in percentages weergegeven tot en met december 2023:

-

NPO inzet per type / Realisatie cumulatief t/m dec 2023 (in%)

Legenda met percentages:

 • Inzet personeel intern: 75%
 • Inzet personeel extern: 17%
 • Inzet anders dan personeel: 8%


In de volgende grafiek is de cumulatieve verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in euro’s weergegeven tot en met december 2023:

-

NPO inzet per type - Realisatie cumulatief t/m dec 2023 (in EUR)

Legenda met bedragen (x 1 mln euro):

 • Inzet personeel intern: 15,3
 • Inzet personeel extern: 3,5
 • Inzet anders dan personeel: 1,7


Examens

Wederom werden in het schooljaar 2021-2022 aanpassingen gedaan in de structuur van het examen. Het tweede tijdvak is verlengd, evenals de afnameperiode van de flexibele digitale examens (vmbo). Hierdoor is er meer ruimte voor het inhalen van examens voor leerlingen die ziek zijn of in quarantaine moeten tijdens het eerste tijdvak. Bovendien mogen leerlingen ervoor kiezen om één of meerdere examens pas af te leggen in het tweede tijdvak. De scholen krijgen daarbij de mogelijkheid om een derde tijdvak op de school zelf te organiseren. Daarnaast mogen leerlingen een extra herkansing afleggen, mogen ze de ‘duimregel’ toepassen op één vak (niet Nederlands, Engels of wiskunde) en wordt het beroepsgerichte vak voor vmbo-leerlingen met enkel een schoolexamen afgesloten. De landelijke maatregelen hebben ertoe geleid dat het Dunamare Examenreglement moest worden aangepast, evenals sommige pta’s (programma’s van toetsing en afsluiting) op de scholen.

De maatregelen in examenjaar 2022 hebben binnen Dunamare geen significant effect gehad op de examenresultaten. Wel denken we opnieuw in de cijfers bevestigd te zien dat leerlingen minder inspanning hebben gestoken in vakken waarvan ze op voorhand hadden bedacht hier de duimregeling op toe te passen. Docenten geven aan dat zij dit in hun lessen eveneens konden merken bij sommige leerlingen.


Vitaliteitscoaching en trainingen

Het vitaliteitsprogramma van Dunamare heeft vanaf de start in 2017 een onmisbare plek ingenomen in het vormgeven van goed werkgeverschap. Daarbij is voortdurend aandacht geweest voor zowel de fysieke als de mentale kant van vitaliteit. Sport, slaap, ontspanning, voeding en mentale weerbaarheid waren bijvoorbeeld onderwerpen in de vitaliteitsevents, vitaliteitsplannen op de scholen en onderwerp van gesprek in de vitaliteitscoaching. Van dit aanbod is goed gebruik gemaakt, medewerkers hebben dit hoog gewaardeerd en gaven aan dat het hen echt heeft geholpen.

De afgelopen twee jaar heeft corona uiteraard hier en daar roet in het eten gegooid. We mogen er dus extra trots op zijn dat ondanks dat, of misschien dankzij dat, de scholen en de medewerkers het vitaliteitsprogramma hebben omarmd.


Dunamare Academie

Ook in onze huisacademie, de Dunamare Academie, hebben wij veel trainingen georganiseerd gericht op vitaliteit en een gezonde levensstijl, zoals omgaan met stress, beter slapen, mindfulness, yoga en hardlooptrainingen. Deze trainingen werden erg goed bezocht. De trainingen, en de waardering daarvan, zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

De Dunamare Academie heeft daarnaast verschillende trainingen ontwikkeld om medewerkers te helpen bij het lesgeven op afstand. Onder meer een basistraining online lesgeven, een training online lesgeven voor gevorderden en online mentorgesprekken voeren. Ook van deze trainingen is goed gebruik gemaakt. Verder konden onze medewerkers in de leernetwerken met elkaar discussiëren en best practices uitwisselen op het gebied van online of hybride lesgeven.


Welzijn medewerkers

De invloed van corona op het ziekteverzuim binnen Dunamare is in lijn met wat er in heel Nederland te zien was: een duidelijke stijging ten opzichte van normale jaren. Medewerkers meldden zich vaker ziek en meer medewerkers hebben zich ziek gemeld. Op alle scholen waren gratis sneltesten beschikbaar en alle scholen beschikten over een “coronaplan” waardoor snel geschakeld kon worden. Daarnaast blijven we inzetten op vitaliteit en preventie met diverse programma’s. In 2022 zijn we bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met OpenUp, waardoor medewerkers op een laagdrempelige manier (psychische) ondersteuning kunnen krijgen.


Nieuwkomers

De aanvullende bekostiging inzake Nationaal Programma Onderwijs PO of VO voor Nieuwkomers is ingezet voor onderwijsachterstanden binnen de ISK. De middelen zijn ingezet in de vorm van extra ondersteuning in de klas en het verkleinen van ISK klassen voor intensievere begeleiding voor de leerlingen.


Regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

In het taakbeleid van het onderwijzend personeel is ontwikkeltijd opgenomen. De ontwikkeltijd is voor een deel gefinancierd vanuit de regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Deze keuzes binnen het taakbeleid zijn afgestemd met de MR van de school.

Onderwijs


Onderwijsresultaten 2022

Alle afdelingen van de scholen van Dunamare hebben in 2022 het oordeel voldoende van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen [verwijzing naar data]. Ook alle bestuurlijke standaarden zijn voldoende. Meer informatie over de onderwijsresultaten van Dunamare onderwijs vind je op de scholenpagina’s via www.scholenopdekaart.nl.

Dunamare kwaliteitsbeleid


In het Dunamare kwaliteitsbeleid staat beschreven hoe de scholen en het bestuur cyclisch de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen, systematisch verbeteren en goede resultaten borgen. Het is daarbij essentieel om regelmatig van een afstand te reflecteren op het eigen en collectief functioneren. Met zelfevaluaties, visitaties en audits krijgen scholen en het bestuur inzicht in de ontwikkeling van een school. Dit waren in 2022 de belangrijkste ontwikkelingen rondom interne en externe kwaliteitszorg:

 • In 2022 zijn alle geplande audits en visitaties uitgevoerd. De audit- en visitatiecommissies zijn samengesteld uit docenten, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel en directeuren en hebben een externe voorzitter. Praktijkschool Uithoorn, Haarlem College en praktijkschool Oost ter Hout hebben een visitatie gehad en het Ichthus Lyceum, Maritieme Academie Harlingen en Het Schoter hebben een audit gehad.
 • Dunamare zet met de nieuwe strategische koers sterk in op de kwaliteitscultuur op alle niveaus. Kwaliteitscultuur is een breed begrip: in najaar 2022 zijn we begonnen dit meer concreet te maken, met een themabijeenkomst van de directie. De bijeenkomst was op het Haarlemmermeer Lyceum locatie Dalton, een school die het reflecteren op alle niveaus stimuleert. Een voorbeeld van het versterken van de kwaliteitscultuur is het maken van een verbeterplan door de scholen; dit geeft focus op de ontwikkeling.
 • Een andere bouwsteen van de kwaliteitscultuur is het werken met data. Voor Dunamare is dit al heel gewoon. Systemen als MMP en Cumlaude geven managementinformatie op verschillende niveaus. Vanuit een onderzoekende houding zijn alle scholen aan de slag met data, onder andere door opbrengstgericht te werken. De scholen gebruiken de systemen op hun eigen wijze en kunnen, als ze dat willen, ondersteuning krijgen van de afdeling O&K van het Bestuurs- en Servicebureau. De systemen steunen op de informatie in het leerlingadministratieprogramma Magister. Bij de inrichting en het gebruik van hun Magisteromgeving hebben de scholen een zekere mate van vrijheid, maar we maken met hen wel afspraken voor een uniforme en juiste inrichting van bepaalde onderdelen. Want een goede datakwaliteit is essentieel voor stuurinformatie en data-analyse. Voorjaar 2022 zijn er hierover sessies geweest met de applicatiebeheerders. Najaar 2022 hebben we sessies gehouden over technische ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving.
 • De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2022 verschillende onderzoeken bij Dunamare Onderwijsgroep uitgevoerd. Dit waren overwegend themaonderzoeken in het kader van het rapport De Staat van het Onderwijs. Van deze themaonderzoeken ontvangen scholen en besturen geen oordeel of rapport op schoolniveau. In 2022 zijn meerdere scholen bezocht voor het themaonderzoek naar leskwaliteit en basisvaardigheden. Daarnaast is de inspectie bij de Maritieme Academie Harlingen op bezoek geweest voor een kwaliteitsonderzoek en een werkbezoek om te kijken naar de geïntegreerde leerroute die de school aanbiedt in samenwerking met het mbo. De inspectie heeft 3 herstelopdrachten gegeven aan de school, waar de school mee aan de slag is gegaan.


Onderwijsontwikkeling

Dunamare onderwijs volgt de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. We delen nieuwe kennis met onze scholen in rapportages en kennisbijeenkomsten en vertalen nieuwe inzichten zo goed mogelijk naar de praktijk. In 2022 speelden de volgende onderwijsontwikkelingen:

 • Schooljaar 2022-2023 is de Agora-school Saga Driehuis gestart met 60 eerstejaars in brede brugklassen en 12 leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs.
 • Twee Dunamarescholen hebben in 2022 de landelijke pilot van de nieuwe leerweg vervolgd: het Spaarne College en het Coornhert Lyceum. Het Spaarne College startte in 2022 ook een tweede pilot voor een tweede praktijkgericht programma. Ook het Vellesan College biedt binnen zijn eigen pilot de nieuwe leerweg aan op school. De afdeling O&K volgt de ontwikkelingen van de nieuwe leerweg en informeert de betreffende scholen hierover.
 • Dunamare onderwijs heeft 2 Internationale Schakelklassen: ISK Haarlem en ISK Haarlemmermeer. Op beide ISK’s is het onderwijs aan leerlingen zo ingericht dat zij naast NT2 ook werken aan rekenen, Engels, biologie, burgerschap en cultureel burgerschap. In 2022 was er een grote toename van leerlingen, vooral uit Oekraïne die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. Deze snelle instroom van extra leerlingen stelde de scholen voor de nodige uitdagingen, zoals huisvesting, personele bezetting, roostering, etc.


Basisvaardigheden

In 2022 kwam landelijk de nadruk steeds meer op de verbetering van de basisvaardigheden te liggen. Binnen Dunamare zijn we hier altijd al mee bezig. Onder basisvaardigheden vallen taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden.

 • Om meer zicht te krijgen op het thema burgerschap hebben wij in 2022 een ronde langs alle scholen gedaan om te inventariseren wat ze zoal op dit gebied doen en of ze daarmee al voldoen aan de nieuwe wetgeving die is ingegaan op 1 augustus 2021. Vanuit deze ronde en in samenhang met de nieuwe strategische koers is er een bestuursvisie op burgerschap opgesteld. De scholen zijn vrij om binnen deze bestuursvisie hun burgerschapsonderwijs vorm te geven. De Dunamare Academie biedt ook trainingen aan over dit onderwerp en er is een leernetwerk binnen Dunamare gevormd.
 • Voor de basisvaardigheden taal en rekenen inspireren we de medewerkers door het aanbieden van trainingen hierover in de Academie. Daarnaast monitoren wij de (examen)resultaten op het gebied van Nederlands en wiskunde. Waar nodig stuurt Dunamare bij op de resultaten van de basisvaardigheden. Het ministerie heeft in oktober 2022 een subsidie basisvaardigheden verstrekt aan drie van onze scholen: vso Daaf Geluk, Wim Gertenbach College en Maritiem College IJmuiden. In 2023 zullen we opnieuw veel aandacht geven aan dit onderwerp.


Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

In de statuten van Dunamare Onderwijsgroep is opgenomen dat er een algemene toegankelijkheid is voor leerlingen en een algemene benoembaarheid voor personeel. Het advies van de basisschool is leidend in de aanmelding. In de regio Zuid-Kennemerland en (sinds 2021) in de regio Haarlemmermeer is een toelatingsprocedure ontwikkeld, gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt tussen de besturen van de vo-scholen in het aanmeldingsgebied. Deze procedure geldt voor alle leerlingen uit groep 8 die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. De toelatingsprocedure moet de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal. Vanaf schooljaar 2022-2023 verdwijnt het papieren aanmeldformulier in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem). In deze regio gaat de overstap digitaal verlopen met de applicatie De-Overstap. Deze applicatie is zowel voor PO, VO, de besturen als het samenwerkingsverband. Deze digitale aanmelding moet zorgen voor een efficiëntere manier van inschrijven met minder papier en moet meer inzicht geven in de getallen van de regio. Daarnaast is de digitale overstap een logisch gevolg van de ontwikkeling van digitale leerlingvolgsystemen.


Overaanmelding

In 2022 was er in de regio’s Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland een loting voor de aanmelding in het voortgezet onderwijs. Omdat in 2021 een deel van de leerlingen in de regio Zuid-Kennemerland niet in hun top 5-scholen kon worden geplaatst, hebben in 2022 nieuwe leerlingen 7 voorkeuren opgegeven in plaats van 5. Ook mochten deze leerlingen zich niet in meerdere regio’s tegelijk inschrijven. In regio Zuid-Kennemerland zijn er 3.623 nieuwe leerlingen aangemeld waarvan 94% is geplaatst op de school van eerste keuze en 99,8% op een school van hun top 5. Alle leerlingen zijn geplaatst op een school van hun top 7.


Toetsing en examinering

Alle scholen werken structureel aan de kwaliteit van de examens en de organisatie daaromheen. Sinds enkele jaren heeft iedere school een examencommissie. Deze commissies groeien steeds meer in hun rol; naar verwachting zal dit de toetsing in de toekomst verder positief beïnvloeden. In 2022 is opnieuw een steekproef uitgevoerd waarin de kwaliteit van de pta’s (programma’s van toetsing en afsluiting) werd bekeken. Daarnaast heeft de afdeling O&K de jaarverslagen van de examencommissies over schooljaar 2021-2022 integraal doorgenomen. Hierin zien we de groei van de examencommissies terug, naast de ruimte om een meer inhoudelijke positie aan te nemen en nog duidelijker het afsluitende karakter van het (school-)examen te bewaken. Binnen Dunamare kunnen de scholen hetzelfde examenreglement gebruiken, steunen op een format voor het pta en op een format voor het verslag van de examencommissie. 


Diploma praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een plek bij uitstek waar het diploma een bewijs van het afsluiten van een periode is. De praktijkscholen mogen al enkele jaren een schooldiploma uitreiken aan hun vertrekkende leerlingen. Onze vier praktijkscholen lopen hierin, samen met de andere praktijkscholen uit de regio, landelijk gezien voorop. In 2022 is er een examenreglement gekomen dat extra duidelijk maakt op welke manier het examen georganiseerd is. Tegelijk geeft het de ruimte om elke leerling op zijn of haar wijze te beoordelen.


Sterk Techniekonderwijs (STO)

In januari 2020 is Dunamare onderwijs formeel gestart met Sterk Techniekonderwijs. Dunamare onderwijs maakt deel uit van 4 techniekregio’s: als penvoerder in IJmond/Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer/Bollenstreek-Noord en als deelnemer in Noordwest Friesland en Leeuwarden en Amstelland (STO 19007, 19008, 19037 en 19069). Doelstelling van de regioplannen is een optimaal gespreid en sterk aanbod van vmbo-techniekonderwijs. Door samenwerking tussen scholen en met het regionale bedrijfsleven kiezen meer leerlingen voor een technisch profiel en vervolgstudie. Ten slotte leidt dit tot het vaker kiezen van een technische functie op de arbeidsmarkt.


Onze activiteiten

In 2022 zijn onder meer de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • samenhangende lesprogramma’s loopbaanoriëntatie gericht op techniek voor alle leerwegen;
 • ontwikkelen van leerstof in het technisch en maritiem vmbo, onder andere het keuzevak duurzaamheid;
 • doorlopende leerlijnen met het mbo;
 • toegankelijk maken van technische en maritieme keuzevakken voor alle profielen in het vmbo en voor de theoretische leerweg;
 • informatietechnologie en wetenschap en technologie op vmbo-theoretische leerweg;
 • techniekpromotie in het primair onderwijs;
 • professionaliseringsactiviteiten en kennisuitwisseling voor en door docenten en decanen;
 • aanschaf van moderne en aantrekkelijke inventaris, onder andere in Hotspots en Techlabs.


Samenwerking met bedrijven

Voor de uitvoering werken de scholen volop samen met het basisonderwijs en mbo, maar ook met het bedrijfsleven, dat in alle regio’s minstens 7,5 procent cofinanciert via de inzet van personeel of middelen. Deze cofinanciering in onze regio’s verloopt volgens schema, ondanks de bewogen tijd vanwege de coronapandemie.

We merken ondertussen dat er op de meeste plekken conform de doelstelling een grotere instroom is van leerlingen in technische vmbo-profielen en een sterkere doorstroom naar het technisch mbo. We zijn bijzonder trots op deze resultaten.Personeelsbeleid


Duurzame inzetbaarheid

In elke leeftijdsfase fit en vitaal aan het werk. Nu en straks. Daar draait het bij duurzame inzetbaarheid om. Ook in 2022 heeft Dunamare onderwijs hier veel aandacht aan besteed, met beleid gericht op specifieke doelgroepen.

Om de werkdruk te verlichten is er voor medewerkers vanaf het 60e levensjaar een generatieregeling. Daarmee kunnen ze iets minder gaan werken met gedeeltelijke compensatie van het salaris. Doel is om ook in de laatste jaren voor het pensioen voldoende energie te hebben om met plezier te werken. Bovendien zorgt deze regeling voor behoud van kennis.

Voor onze jongere en startende docenten hebben wij uitgebreide inwerkprogramma’s voor de eerste 2 jaar ingericht. Daarin is veel aandacht voor coaching en begeleiding. Een goede start is immers het begin van een duurzame loopbaan.

Mobiliteitsbeleid

Wij gaan ervan uit dat wat goed is voor een medewerker, ook goed is voor Dunamare onderwijs. Daarom voeren we een actief mobiliteitsbeleid: we begeleiden medewerkers die dat willen naar ander werk binnen Dunamare. Als ze andere ervaringen willen opdoen, bijvoorbeeld. Of als ze op een andere school willen lesgeven.


Taakbeleid

Op de scholen proberen we in het taakbeleid zo goed mogelijk rekening te houden met duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarbij spelen onder andere hun wensen rondom de werkdruk en de werk-privébalans een rol. Ook zorgen we ervoor dat medewerkers zo veel mogelijk taken krijgen die ze leuk vinden en die echt bij hen passen.


Vitaliteit en werkdruk

Vitaliteit was ook in 2022 belangrijk. Het vitaliteitsprogramma van Dunamare is vanaf de start in 2017 een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap. Daarbij is voortdurend aandacht voor zowel de fysieke als de mentale kant van vitaliteit. Sport, slaap, ontspanning, voeding en mentale weerbaarheid waren afgelopen jaar bijvoorbeeld onderwerpen in de vitaliteitsevents, vitaliteitsplannen op de scholen en vitaliteitscoaching. Onze leidinggevenden trainen we om alert te zijn op signalen van medewerkers en daar goed op te anticiperen en te reageren.


Verzuimbeleid

We hebben een uitgebreid verzuimbeleid, zowel preventief als curatief. Met ons preventieve beleid proberen we medewerkers fit te houden. Als ze alsnog ziek worden, helpen we ze zo goed mogelijk bij hun herstel.


Curatief verzuimbeleid

Medewerkers die ziek zijn, moeten zo goed mogelijk ondersteund worden door hun leidinggevende. Ons verzuimbeleid is ingericht op basis van de Poortwachtercyclus. Medewerkers kunnen een beroep doen op externe deskundigen zoals de bedrijfsarts en de psycholoog. Vanuit de Dunamare Academie geven we trainingen en coaching aan leidinggevenden in het omgaan met verzuim.

Op verzoek van de school of op initiatief van de afdeling HR vinden Sociaal Medisch Team- overleggen op de scholen plaats, samen met specialisten van de arbodienst. Daar bespreken we trends in de verzuimcijfers en geven advies over de verzuimaanpak.


Sociale veiligheid

Binnen Dunamare hechten wij groot belang aan het kunnen werken in een veilige omgeving. Want om je werk goed te kunnen doen, is een veilige werkomgeving essentieel. En gelukkig wordt dat in de praktijk door onze medewerkers voornamelijk ook zo ervaren. Toch kan het voorkomen dat de gevoelde veiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dunamare heeft 3 interne vertrouwenspersonen en 1 externe vertrouwenspersoon bij wie medewerkers anoniem terecht kunnen. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht aan het College van Bestuur over het aantal en de soort meldingen. In het tweejaarlijkse MTO is sociale veiligheid een van de onderwerpen.


Talentontwikkeling

De Dunamare Academie en Opleidingsschool H2O spelen een belangrijke rol bij talentontwikkeling. Via de eigen Dunamare Academie kunnen medewerkers zich verdiepen en verbreden in hun vakgebied, kennis delen met collega’s en vaardigheden aanleren die hun werk- en privéleven verrijken. De Dunamare Academie draait na de coronaperiode weer op volle toeren. Naast blijvend online trainingsaanbod staat de ontmoeting met collega’s nog altijd centraal. De drukbezochte trainingsavonden op de maandagen en donderdagen laten goed zien dat de collega’s dit ook als zeer waardevol ervaren.

Aan het eind van elke training ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier. Hieruit blijkt dat de trainingen zeer worden gewaardeerd en dat ze praktisch toepasbaar zijn. Gemiddeld scoorden de trainingen een 8,0 op een schaal van 10. Daar zijn we ontzettend trots op.

De Dunamare Academie ziet haar makelaarsrol groeien: ze wordt vaker geraadpleegd om voor en in samenwerking met de scholen incompany trainingen in te kopen en op maat te ontwikkelen.


Aanbod Dunamare Academie

De Dunamare Academie biedt klassikale en online trainingen en workshops aan op de volgende gebieden:

 • Ondersteunen van leren van leerlingen: hieronder vallen trainingen binnen de thema’s  (vak-)didactiek, pedagogiek en leerlingbegeleiding. Binnen dit aandachtsgebied zijn ook NPO-gerelateerde trainingen basisvaardigheden opgenomen.

 • Organisatie van het onderwijs: dit zijn trainingen op het gebied van digitale vaardigheden en systemen (Magister), timemanagement, financiën en communicatie.
 • Ondersteunen van leren van collega’s: binnen dit aandachtsgebied zijn alle leernetwerken ondergebracht. Dit zijn er inmiddels 20. Vakcollega’s van onze scholen ontmoeten elkaar om samen over het vak te discussiëren, best practices te delen en elkaar te inspireren met vernieuwde inzichten. Binnen dit aandachtsgebied wordt de sterke samenwerking met Opleidingsschool H2O zichtbaar. Alle (H2O-)trainingen voor de begeleiding van startende docenten worden binnen de Dunamare Academie georganiseerd.
 • Leiderschapsontwikkeling: er zijn programma’s voor oriëntatie op de rol van leidinggevende, trainingen voor startend leidinggevenden en er is een leergang voor ervaren teamleiders. Binnen het online aanbod zijn ook veel trainingen beschikbaar op het vlak van persoonlijk leiderschap, verandermanagement en coachend leiderschap.
 • Persoonlijke ontwikkeling: het onlineprogramma is voor elke medewerker op elk gewenst moment beschikbaar. Inmiddels zijn er 80 verschillende trainingen door Dunamare-collega’s gevolgd. Dat bewijst dat de enorme variëteit van het programma aansluit bij de vele ontwikkelwensen van medewerkers.
 • Vitaliteit: naast aandacht voor talentontwikkeling draagt de Dunamare Academie ook bij aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het verzuimbeleid. Zo zijn er bij de Dunamare Academie veel trainingen in vaardigheden en kennis die helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Denk aan trainingen Ademhalen, Kickboksen, The next sleep en Lekker in je vel.


Opleidingsschool H2O

Om studenten op te leiden tot startbekwaam docent, werken 11 scholen samen binnen Opleidingsschool H2O. Onze partners hierbij zijn de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Vanaf schooljaar 2021-2022 is het partnerschap uitgebreid met de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2022 hebben meer dan 160 H2O-studenten stage gelopen op een van onze scholen. Daarbij leren de studenten niet alleen van ons; via hen leren wij ook over nieuwe didactische en educatieve ontwikkelingen.


Zij-instromers

Dunamare Onderwijsgroep heeft in 2020 het voortouw genomen bij een regionale aanpak voor het personeelstekort in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland: Talent als docent. Deze aanpak is een samenwerking met alle andere vo-besturen in de regio. Talent als docent draait onder de vlag van Opleidingsschool H2O en werkt ook nauw samen met de vo-besturen uit de regio Groot-Amsterdam en Opleidingsschool ROSA.

Talent als docent werkt aan 3 punten:

1. De werving van en voorlichting aan potentieel nieuwe docenten.

2. Het ondersteunen van de scholen bij het optimaal begeleiden van die nieuwe docenten.

3. Het ondersteunen van onderliggende hr-activiteiten.

In 2022 is met ruim 200 belangstellenden een adviesgesprek gevoerd en hebben ruim 100 geïnteresseerden een van de online informatieavonden bijgewoond. De cursus Ontdek je Talent als Docent is 5x aangeboden. 15 deelnemers zijn gestart met een opleiding als docent en een baan in het onderwijs.


Opleidingsbudget

Elke medewerker heeft vanuit de cao recht op een basisopleidingsbudget van € 600 per schooljaar. Daarnaast kent Dunamare onderwijs een aanvullende studiekostenregeling. Als een opleiding of training past binnen het loopbaanplan van een medewerker, kan die een beroep op de regeling doen.


Strategisch personeelsbeleid

Het hr-beleid van Dunamare onderwijs levert een waardevolle bijdrage aan de strategie van de onderwijsgroep verwoord in de strategische koers. Interne analyses, zoals een kwantitatief overzicht van de bezetting, en analyses van markttrends liggen aan het hr-beleid ten grondslag.

We houden de in- en uitstroom nauwlettend in de gaten. Op basis van historische gegevens weten we wat de reguliere uitstroom zal zijn. Al deze gegevens zetten we af tegen de leerlingenaantallen, zodat we weten voor welke uitdagingen we per school staan. Deze kwantitatieve cijfers verrijken we met de kwalitatieve gegevens vanuit de scholen, om daarmee de juiste beslissingen te kunnen nemen voor ons strategisch personeelsbeleid. In de kwaliteitsgroep HR is het strategisch personeelsbeleid een terugkerend thema.

In het schoolplan verwoorden scholen hun onderwijskundige visie en de opgave waar de school voor staat. In dit plan maken zij de koppeling met hun personeelsbeleid en het strategische personeelsbeleid van Dunamare. Jaarlijks vertalen zij dit naar jaarplannen gekoppeld aan de begroting en inzet van fte’s.

Bij de evaluatie van de jaarplannen wordt ook het personeelsbeleid geëvalueerd.


Werkdrukmiddelen

In de cao (januari 2022) is afgesproken dat er zowel (extra) individuele als collectieve werkdrukmiddelen worden ingezet. Voor de individuele middelen (de LFB-uren) is een document met richtlijnen opgesteld. Voor de collectieve middelen wordt per school, in overleg met de MR, een plan gemaakt. De afdeling HR heeft, in samenwerking met de schoolleiding, kaders en richtlijnen opgesteld en ondersteunt bij de ontwikkeling van de plannen. Voor de zomer 2023 worden deze gezamenlijk plannen per school met alle medewerkers van de school gedeeld en vanaf schooljaar 2023-2024 ook uitgevoerd.

Dunamare heeft in totaal € 4 mln. euro werkdrukmiddelen ter beschikking gesteld gekregen in kalenderjaar 2022. Hiervan is 50% van de middelen toegerekend aan de collectieve aanpak en 50% voor de individuele aanpak. De medewerkers hebben voor het extra individuele deel van de keuze-uren betrekking op 2022 de keuze gehad om deze te sparen of eenmalig te laten uitbetalen in 2023. Daarnaast zijn er op basis van de nieuwe CAO keuzemogelijkheden ontwikkeld t.a.v. de inzet van de gehele individuele keuze-uren vanaf schooljaar 2023-2024, waaronder vermindering van lestaken en overige taken. Voor de zomer van 2023 worden op individueel niveau de persoonlijke plannen inclusief keuze met de leidinggevende afgestemd.

Evaluatie en monitoring van de werkdrukplannen vinden periodiek met de (P)MR plaats. Wanneer er hiermee een nieuw collectief werkdrukplan komt voor de school, wordt deze opnieuw gepresenteerd aan de medewerkers van de school. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag over de besteding van de werkdrukmiddelen.


Personele ontwikkelingen

Het probleem van het lerarentekort speelt al jaren en wordt alleen maar groter. Het aantal vakken dat docentenschaarste kent, breidt zich uit. Niet langer gaat het alleen om wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het wordt ook steeds lastiger om leraren Duits, Frans en voor technische vakken te vinden. Ook roostermakers en schoolleiders worden steeds schaarser.

In 2022 is het centrale recruitmentsysteem ATS geïntroduceerd. Daarmee is het mogelijk om centraal vacatures en sollicitaties te volgen, waardoor meer uitwisseling tussen de scholen kan plaatsvinden. Ook zijn op de scholen de ‘werken bij’-pagina’s vernieuwd en worden scholen ondersteund bij het schrijven van wervende vacatureteksten.


Uitbreiding secundaire arbeidsvoorwaarden

Met onder andere maatwerk en creatieve oplossingen zorgen we ervoor dat Dunamare onderwijs een prettige werkgever is en blijft. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook in 2022 concurrerend, met onder andere een vitaliteitsregeling en het verruimen van de mogelijkheden voor de besteding van het levensfasebudget (LFB).


Uitkeringen beheersen

Elk jaar in oktober-november updaten we ons overzicht van alle medewerkers die gebruikmaken van de WW of bovenwettelijke WW (Wovo). HR stemt met de scholen af voor welke medewerkers we de extra re-integratiedienst van Ideo Advies inzetten om hen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. We bieden deze dienst niet alleen om onze uitgaven aan uitkeringen te beheersen, maar ook omdat we een goed werkgever willen zijn. Ook voor voormalige medewerkers, zolang zij nog geen nieuwe baan hebben.


Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Qua beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag stelt Dunamare op individuele basis vaststellingsovereenkomsten op met individuele medewerkers. Indien er in de vaststellingsovereenkomst sprake is van een transitievergoeding wordt hierbij rekening gehouden met de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). In 2022 zijn er diverse transitievergoedingen met medewerkers overeengekomen. Voor een aantal transitievergoedingen is er compensatie van het UWV ontvangen.

Daarnaast volgt Dunamare de Wet Normering Topinkomens voor het vaststellen van ontslagvergoedingen inzake topfunctionarissen. In 2022 heeft dit niet plaatsgevonden.


Gepensioneerden

We benaderen gepensioneerde leraren en proberen hen enthousiast te maken om weer aan de slag te gaan als bijvoorbeeld leraar, leerlingbegeleider of lerarencoach. Een paar uurtjes per week maakt al een verschil voor de school. Eind 2022 werkten er 15 gepensioneerde medewerkers bij Dunamare.


Parttimers

De behoefte om parttime te werken kan van jaar tot jaar verschillen. Als bijvoorbeeld iemands kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan of op zichzelf gaan wonen, kan behoefte ontstaan om meer te werken. We vragen daarom aan het begin van elk schooljaar aan al onze parttimers of ze meer uren willen werken. Eind 2022 werkten van de in totaal 1.815 medewerkers 595 fulltime (33%) en 1.220 parttime (67%).


Blik op de toekomst

Op personeelsgebied zien wij de volgende ontwikkelingen:

 • oplopend lerarentekort
 • vergrijzing van het personeelsbestand
 • steeds minder aanmeldingen voor lerarenopleidingen
 • toename van de flexibilisering
 • hoge ervaren werkdruk

Om nieuwe collega’s te werven, richten we ons niet alleen op studenten van reguliere lerarenopleidingen, maar ook op zij-instromers (met het programma Talent als docent) en gepensioneerden.


Personeel niet in loondienst (PNIL)

Vanaf 2022 heeft het ministerie van OCW de wijze van doorgeven van gegevens rondom Personeel niet in loondienst (PNIL) gestructureerd. Wij voldoen aan het juist aanleveren van deze gegevens in een separate verantwoording aan het ministerie van OCW.

Daarnaast moeten wij in het kader van de ‘regeling bijzondere en aanvullende bekostiging NP Onderwijs (NPO)’ verplicht in het jaarverslag 2022 verantwoording afleggen over de besteding van deze extra middelen. Op bestuursniveau leggen we daarom, onder andere, verantwoording af over de besteding van NPO-middelen aan de inhuur van PNIL over de schooljaren ’21-’22 en ’22-’23.

Het percentage van de NPO-middelen dat wij op bestuursniveau hebben ingezet aan Personeel niet in loondienst PNIL over 2022 bedraagt tot en met eind december 2022: 18%. Dit is een gemiddelde van de besteding aan PNIL over al onze Dunamare-scholen.


Verantwoording

De afdeling HR legt intern verantwoording af aan het CvB. Twee keer per jaar overlegt HR met het CvB over de besteding van middelen. In het reguliere werkoverleg wordt de voortgang op de HR-prioriteiten besproken. De strategische kwantitatieve analyse op het personeelsbeleid is per school inzichtelijk gemaakt en wordt door CvB een-op-een met de scholen besproken.

Facilities


Integrale samenwerking

De onderdelen Huisvesting, Inkoop en ICT werken integraal samen en vormen één ondersteunende afdeling genaamd Facilities. We hebben afspraken duidelijk en overzichtelijk vastgelegd in protocollen en reglementen. Dit helpt om gestructureerd, efficiënt, uniform en zorgvuldig te werken bij het ontzorgen van de scholen. De financiële middelen gaan zo veel mogelijk naar het primaire proces. Bovendien biedt onze integrale samenwerking strategisch voordeel: we signaleren ontwikkelingen sneller. Een smart building is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een integraal project.


Inhoudelijke ondersteuning en kennisdeling

We werken in teamverband vanuit het Bestuurs- en Servicebureau en betrekken graag onze collega’s op de scholen bij het werk. Steeds vaker nemen we een actievere rol bij de inhoudelijke ondersteuning van onze scholen. Daarnaast proberen we steeds meer kennis te delen en van elkaar te leren. Het afgelopen jaar hebben we de eerste kennisdelingsbijeenkomst tussen scholen georganiseerd over energiemonitoring en -besparing. Die bijeenkomst is goed ontvangen.


Huisvesting


Dunamare blijft investeren in een goede en veilige leeromgeving voor onze leerlingen en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Goed onderwijs vraagt dan ook om goede huisvesting in duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat.

In 2021 hebben we bij al onze gebouwen een nulmeting gedaan van de bouwtechnische conditie. Daarbij zijn alle gebouwen tot in detail opnieuw in kaart gebracht. In 2022 hebben we ons meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Zo kunnen we het onderhoud zo accuraat mogelijk plannen en uitvoeren en betere strategische keuzes maken.


Investeren in duurzaamheid

Onze bestaande gebouwen verduurzamen we op momenten die zich daar het beste voor lenen, zoals tijdens groot onderhoud, een renovatie of uitbreiding. In 2022 liepen er een aantal uitbreidingen met gelijktijdige verduurzaming, zoals op het Coornhert Lyceum, het Montessori College Aerdenhout en Het Schoter.

Bij nieuwbouwprojecten is duurzaamheid een vast gegeven. Daarbij is het realiseren van een nul-op-de-metergebouw eerder regel dan uitzondering. In 2022 waren 2 nieuwbouwprojecten in voorbereiding: op de Maritieme Academie Harlingen en het Hoofdvaart College/praktijkschool De Linie.

Rondom duurzaamheid zijn er continu ontwikkelingen en steeds nieuwe inzichten. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Daarin spelen de keuzes die we maken als gebruikers ook een grote rol. In 2022 hebben we vanuit het Bestuurs- en Servicebureau een rondgang met en bij alle scholen geïnitieerd om niet alleen naar installatietechnische verbeteringen te kijken, maar vooral ook organisatorische maatregelen te treffen voor energiebesparing.

Mede dankzij deze rondgang is iedereen zich meer bewust van energiebesparing en de invloed die je daarop kunt uitoefenen. Dit heeft geleid tot de eerste meetbare besparingen op het energieverbruik.

Dunamare en de scholen werken samen voor energiebesparing door inzichtelijk energieverbruik. 

Dunamare onderwijs heeft in samenwerking met de aangesloten scholen een innovatieve manier gevonden om het energieverbruik inzichtelijk te maken. Door gebruik te maken van slimme energiemonitoring en dashboards op zowel school- als bestuursniveau, hebben we gezamenlijk een energiebesparing van 10-15 procent weten te realiseren.

Het project begon met het implementeren van geavanceerde energiemonitoringssystemen in alle scholen. Hierdoor kregen zij nauwkeurige en real-time informatie over hun energieverbruik. Vervolgens werden er op maat gemaakte dashboards ontwikkeld voor elke school, zodat de verantwoordelijken op zowel school- als bestuursniveau inzicht krijgen in het energieverbruik en de mogelijkheden voor besparingen.

Deze dashboards bieden niet alleen informatie over het huidige energieverbruik, maar ook over trends en patronen in het verbruik. Hierdoor konden de scholen en het bestuur van Dunamare gerichte maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen. Denk hierbij aan het aanpassen van de verwarming, verlichting en het gebruik van apparatuur.

De samenwerking tussen Dunamare en de scholen heeft geleid tot een open dialoog over energieverbruik en duurzaamheid. Door het delen van kennis, ervaringen en best practices, konden de scholen van elkaar leren en samen toewerken naar een energiezuinige en duurzame gebouwen.

Naast de directe besparingen op de energierekening, heeft dit project ook positieve neveneffecten gehad. De bewustwording rondom energieverbruik en duurzaamheid is onder het personeel en de leerlingen toegenomen. Dit heeft geleid tot een grotere betrokkenheid bij het verduurzamen van de gebouwen en het stimuleren van duurzaam gedrag.


Luchtkwaliteit

Naast duurzaamheid is ook luchtkwaliteit een belangrijk speerpunt. In 2022 is er een plan gemaakt om alle scholen op een adequaat niveau te krijgen. Vanaf 2023 wordt de luchtkwaliteit in de schoolgebouwen voortdurend gemonitord – dat wil zeggen de temperatuur, het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid. Afhankelijk van de meetresultaten sturen we bij op de kwaliteit. We werken daarbij met een integraal ventilatieplan dat we ook in het Strategisch Huisvestingplan (SHP) opnemen. Met ons SHP kunnen we tijdig en effectief de juiste keuzes maken voor groot onderhoud en nieuwbouw.


ICT


ICT dwingt op zichzelf geen onderwijsvernieuwing af, maar de rol van ICT binnen het onderwijs wordt steeds groter. De continuïteit van IT-systemen is nóg belangrijker geworden. In de strategische risicoanalyse is hier veel aandacht voor. In 2021 zijn we gestart met de vervanging van de complete netwerkinfrastructuur. Dit is in 2022 afgerond en daarmee is er een stevig fundament voor de komende jaren gelegd voor IT-basisdiensten zoals de digitale infrastructuur, internet en Office 365. Actieve samenwerking met de scholen is belangrijk om de basisdiensten verder uit te breiden, waarbij we gebruikmaken van schaalvoordelen en onderlinge kennisdeling.


Bewustzijn bij de gebruiker

Een veilige virtuele leeromgeving is net zo belangrijk als een veilige fysieke leeromgeving.

Bij informatiebeveiliging en privacy is bewustzijn bij de gebruiker essentieel. Dat bewustzijn creëren we bijvoorbeeld met doorlopende bij- en nascholing. Het is ook een onderdeel van de onboarding-procedure voor nieuwe medewerkers.

Informatiebeveiliging en privacy staan ook op de agenda van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De technische kant van informatiebeveiliging waarborgen we met audits en door actief in te spelen op actuele ontwikkelingen. Dit doen we met een vast team van interne en externe specialisten.


Inkoop


Voor Dunamare-brede aanbestedingen sluiten we steeds vaker aan bij landelijke inkooporganisaties. Van kopieerpapier tot elektra en van levensmiddelen tot leermiddelen (de grootste post) behalen we daarmee extra inkoopvoordeel en een reductie van de administratieve last voor de scholen. Het geld dat we besparen, kunnen we aan onderwijs besteden. De introductie en implementatie van de centrale inkoopportal draagt hier in 2023 verder aan bij. Contract- en leveranciersmanagement wordt ook verder geprofessionaliseerd.


Blik op de toekomst


Goed onderwijs vraagt om een goede en veilige leer- en werkomgeving. Wij ontzorgen de scholen met gezonde gebouwen waarbij de netwerkinfrastructuur is geborgd, de informatiebeveiliging onze aandacht heeft en we grote inkopen centraal uit handen kunnen nemen. Zo kunnen de scholen focussen op wat er écht toe doet: het onderwijs. Samen met alle ketenpartners blijven we ons als afdeling inzetten en doorontwikkelen, om ook komend jaar de kwaliteit en aansluiting van onze dienstverlening te kunnen garanderen.

Financiën


Ontwikkelingen in meerjarenperspectief


Samenvatting

De vermogens- en liquiditeitspositie van Dunamare Onderwijsgroep is ultimo 2022 ruim voldoende en voldoet meerjarig aan de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs. Deze goede positie biedt de stichting de kans om de komende jaren binnen de kaders van het nieuwe strategisch koersplan investeringen in het onderwijs, HR, huisvesting en ICT te realiseren. Omdat de middelen maar één keer uitgegeven kunnen worden, zien wij het belang in van het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. De komende jaren werken we in gezamenlijkheid aan deze keuzes.

1. Ambities in meerjarenperspectief


In kalenderjaar 2022 heeft het bestuur samen met de schoolleiders een nieuwe strategische koers ontwikkeld, waarbij betekenis is gegeven aanonze besturingsfilosofie. De strategische visie en doelen vormen de basis om tot een beleidsrijk jaarplan en begroting te komen. Dit alles is geborgd in onze planning & controlcyclus.

Om de ambities uit de bestuurlijke koers waar te kunnen maken zijn bovenschoolse speerpunten ontwikkeld voor Onderwijs, HR, Huisvesting, ICT en Communicatie waarbij de sturing integraal plaatsvindt. In het kader van de overzichtelijkheid presenteren we hier de verwachte ontwikkelingen per perspectief. Ze zijn opgesteld door gebruik te maken van de strategisch koers, de kaderbrief, de meerjarenbegroting, het risicoprofiel en overige relevante interne en externe ontwikkelingen.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een meerjarig financieel perspectief uitgedrukt in:

 • Een staat en raming van exploitatieresultaat en balans (paragraaf 2)
 • De financiële positie in kengetallen (paragraaf 3)


Allocatie van middelen

Om uitvoering van de strategische koers mogelijk te maken, is er sprake van allocatie van middelen aan de onder Dunamare ressorterende scholen. Meestal worden de middelen verdeeld op basis van leerlingaantallen per school. De scholen dragen op basis van realisatie een deel van de middelen af aan Dunamare ten behoeve van het groepsvermogen. Daarnaast is er sprake van een bijdrage van circa 6% van de ontvangen bekostiging aan het Bestuurs- en Servicebureau (BSB) voor het leveren van ondersteunende diensten aan de scholen om uiteindelijk het geven van goed onderwijs mogelijk te maken. In gezamenlijkheid stellen we de kaders voor de ‘wat-vraag’. De uitwerking van het ‘hoe’ ligt bij de scholen, met ondersteuning van het College van Bestuur (CvB) en het Bestuurs- en Servicebureau (BSB).


Bestuurlijke thema's 2023 – 2024

Om de ambities uit de strategische koers waar te kunnen maken, zijn bovenschools speerpunten ontwikkeld voor Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, Facilities en Communicatie. Een uitwerking hiervan wordt gegeven in diverse strategische meerjarenplannen gebaseerd op de strategische koers en het jaarplan BSB 2023-2024.


Speerpunten Onderwijs & Kwaliteit:

 • Basiskwaliteit op orde en realiseren sterke kwaliteitscultuur;
 • (Nieuw) kwaliteitsbeleid;
 • Toetsbeleid;
 • Versterken basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap en ICT);
 • Samen leren en samenwerken tussen scholen bevorderen;
 • Inspireren op onderwijs anders organiseren.


Speerpunten HR (Strategisch HR-plan):

 • Het personeelstekort & arbeidsmarktcommunicatie;
 • Werken aan wendbaarheid: werken aan het personeelstekort als veranderopgave.


Speerpunten Financiën:

 • Continuïteit (P&C cyclus, expertise overdracht en verminderen kwetsbaarheid);
 • Continueren succesvolle bekostigingscontrole;
 • Verdere ondersteuning van scholen bij doelmatige inzet van middelen en ontwikkeling bedrijfsvoering;
 • Versterken en uitvoering verschillende ‘producten'.


Speerpunten Facilities:

 • Informatie beveiliging & Privacy (IBP) en bewustzijn binnen de organisatie;
 • Kennisdeling vanuit BSB en tussen scholen;
 • Technische IT-beveiliging infrastructuur;
 • Doorontwikkeling IT-dienstenportfolio;
 • Uitbreiding inkoop via collectieve overeenkomsten;
 • Vereenvoudiging inkoop proces via inkoopportal;
 • Doorontwikkeling contract- en leveranciersmanagement;
 • Ventilatie: optimalisatie en realisatie van minimaal Frisse Scholen C;
 • Duurzaamheid: verduurzamen bij levensduur verlengende maatregelen en nieuwbouw (o.a. isolatie, verlagen gas en circulair bouwen);
 • Monitoring en sturing: bijv. op energieverbruik o.b.v. data (awareness creëren);
 • Overige duurzaamheidsinitiatieven: vitale schoolpleinen.


Speerpunten Communicatie:

 • Profileren en strategische communicatie-ondersteuning
 • Inzetten op paraplustrategie ‘Dunamare doet meer’
 • Reputatie- en issuemanagement
 • Communicatie-ondersteuning van programma ‘Andere kijk op de personeelsvraag’Ontwikkeling aantal leerlingen

De stichting verwacht voor de korte termijn (t/m 2025) een lichte stijging van het aantal leerlingen, met afwijkingen per gemeente en per school.

Voor de middellange termijn (tot 2030) is de ontwikkeling van het aantal leerlingen lastiger om betrouwbaar in te schatten. Er zijn verschillende trends die van invloed kunnen zijn. Enerzijds is er een daling zichtbaar van het aantal vmbo-leerlingen. Onze scholen hebben in de regio een relatief groot aandeel in vmbo. Demografisch blijft het leerlingaantal de komende jaren nagenoeg stabiel. We zieneen kansrijk marktpotentieel met betrekking tot Agora, Dalton, Montessori en havo/vwo waardoor we voor de middellange termijn (2030) een stabiele ontwikkeling van het aantal leerlingen voorzien.

De scholen hebben, in het najaar van 2022, middels de schooljaarbegroting 2022-2023 en meerjarenraming 2023-2026 een prognose van de leerlingaantallen gemaakt en dit resulteert in de volgende prognose voor Dunamare onderwijs:


Leerlingenaantal

01-10-2021 01-10-2022
Raming
01-10-2023
01-10-2024 01-10-2025
Aantal 12.921 12.764 12.837 12.882 13.071
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -1,22% 0,57% 0,35% 1,47%

Het aantal leerlingen van oktober 2021 is gebaseerd op de definitieve bekostigingstelling. De leerlingtelling van oktober 2022 is de voorlopige bekostiging. De leerlingaantallen oktober 2023 t/m 2025 zijn gebaseerd op de door schoolleiders opgestelde prognose tijdens het begrotingsscenario 22-26.Inzet van medewerkers

De onderwijskwaliteit hangt nauw samen met de kwaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. De komende periode wordt een vervolg gegeven aan de ondersteunende HR thema’s:

 • Het vinden van goede medewerkers (het lerarentekort);
 • Het binden en boeien van goede medewerkers.

De inzet van medewerkers is in 2022 toegenomen en te verklaren door de extra beschikbaar gestelde baten om de effecten van de coronapandemie op te vangen. We voorzien dat de personele inzet vanaf 2023 zal dalen als gevolg van de afbouw van de inzet van de tijdelijke middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).


Personeel FTE

Personeel (fte) 2021 2022 2023 2024 2025
Directie 19 19 23 23 21
Onderwijs Ondersteunend Personeel* 437 454 432 427 419
Onderwijzend Personeel 972 983 902 894 857
*incl. teamleiders
Totaal 1.428 1.456 1.357 1.344 1.297
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar 1,9% -6,8% -1,0% -3,5%


Huisvesting en ICT

Kwalitatief hoogwaardige huisvesting is een onderdeel van goed onderwijs. De schoolgebouwen zijn eigendom van de gemeentes, met uitzondering van de Maritieme Academie in Harlingen. Deze is eigendom van Dunamare. Het in stand houden van de gebouwen komt voor rekening van Dunamare onderwijs.

De beheersing van het risico van de staat en de betaalbaarheid van de huisvesting maakt onderdeel uit van het nieuwe strategisch koers en is tevens opgenomen in het risicoprofiel [link]. Er is hoge bestuurlijke prioriteit voor het risico dat gemeenten niet altijd voldoende in de kosten (kunnen) voorzien en dit is tevens een landelijk thema.

Wat zijn de geprioriteerde (strategische) thema’s die onderdeel uitmaken van de meerjarenraming?

 • De profilering van de scholen: de uitstraling van het schoolgebouw en in het bijzonder in relatie met de onderwijskundige visie (waar de school voor staat).
 • Duurzaamheid, met aandacht voor energiegebruik en gezondheid:
  • Ventilatieprojecten en het hiermee realiseren van minimaal frisse scholen C (80% voltooid);
  • Het verder verduurzamen met levensduur verlengende maatregelen en nieuwbouw (o.a. isolatie, verlagen gas en circulair bouwen);
  • Overige duurzaamheidsinitiatieven: vitale schoolpleinen (onder andere vergroening en trapveldjes).

 • De huisvestingsprojecten zijn afhankelijk van besluitvorming, vergunningen en afspraken met gemeenten. Het is mogelijk dat projecten later plaatsvinden dan nu ingeschat.
 • Voorbeelden van lopende en verwachte huisvestingsprojecten: Nieuwbouw en verbouwing bij Het Schoter, de uitbreiding en verduurzaming van het Montessori College Aerdenhout, de nieuwbouw van de Maritieme Academie Harlingen, de herindeling, aanbouw en de verbetering van het binnenklimaat van het Coornhert Lyceum en nieuwbouw van Praktijkschool de Linie/Hoofdvaart College.
 • Investeringen in ICT zijn de komende jaren gericht op zaken die ook onderdeel uitmaken van de risicoanalyse: informatiebeveiliging & privacy (IBP) en het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie.

-

Investeringen

Investeringen in euro's 2021 2022 2023 2024 2025
Gebouwen en terreinen en in uitvoering 2.891.373 1.193.294 21.150.000 5.550.000 3.000.000
Inventaris en apparatuur incl. IT 3.792.0910 5.371.173 2.500.000 2.770.000 3.000.000
Andere vaste bedrijfsmiddelen 76.215 8.361 215.000 330.000 200.000
Totaal 6.759.679 6.572.828 23.865.000 8.650.000 6.200.000


Doelmatige bedrijfsvoering

De bekostiging die de scholen ontvangen is bedoeld om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. De bedrijfsvoering is gericht op een doelmatige, rechtmatige en efficiënte inzet van middelen. Binnen Dunamare onderwijs beslissen de scholen in afstemming met de (G)MR en het College van Bestuur in hoge mate zelf over een optimale inzet van de middelen. Als er bij een school sprake is van een tijdelijk tekort, wordt deze extra ondersteund door het Bestuurs- en Servicebureau om het tekort te kenteren en is er geïntensiveerd toezicht van het College van Bestuur.


Benchlearning

Voor de verschillende soorten onderwijs binnen Dunamare hebben we de afgelopen tijd kengetallen met elkaar vergeleken. Dit hebben we samen met de scholen gedaan met als doel om van elkaar te leren. Dit was onderverdeeld in de Pro-scholen, Avo-scholen en vmbo-scholen zodat we goed vergelijkbare kengetallen hadden en het gesprek inhoudelijk goed gevoerd kon worden. Dit proces loopt ook in 2023 verder.


Treasury

Het treasury-beleid van Dunamare onderwijs is gebaseerd op het treasury-statuut van de stichting en levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de financiële doelstellingen en het waarborgen van de financiële continuïteit. Het Treasury-statuut voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 d.d. 19 december 2018 (RBLD). In deze paragraaf leggen wij verantwoording af conform artikel 10 van de RBLD.

Het treasury-beleid richt zich met name op de volgende activiteiten:

 • Het beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden;
 • Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele en marktconforme condities;
 • Het optimaliseren van de inrichting en het minimaliseren van de kosten van het betalingsverkeer, financiële transacties en het verkrijgen van financiële middelen;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake het bovenstaande.

Het College van Bestuur stelt zich op het standpunt dat publieke middelen moeten worden ingezet in het primaire proces, te weten het verzorgen van onderwijs. Het College van Bestuur brengt dit proces niet in gevaar door het aangaan van risico’s die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijke niet-bestede middelen.

Bij het aangaan van nieuwe beleggingen, leningen of derivaten verzoekt Dunamare onderwijs de financiële instelling zich te laten aanmerken als niet-professionele belegger.

In 2022 zijn er geen leningen aangegaan en geen derivaatovereenkomsten afgesloten. Dunamare neemt ook in 2022 deel aan schatkistbankieren. Deze situatie is ongewijzigd t.o.v. 2021. Daarnaast heeft Dunamare inzicht in de ontwikkeling van haar liquide middelen voor vijf jaar vooruit.

De stijging van de stand van de liquide middelen ultimo 2022 ten opzichte van ultimo 2021 heeft met name betrekking op de eind 2022 ontvangen NPO-gelden die nog niet uitgegeven zijn.


Effecten van de coronapandemie

De ondernomen stappen en interventies als gevolg van de coronapandemie zijn reeds beschreven in Hoofdstuk Risicoprofiel en -beheersing [link]. De ontwikkeling van de pandemie en de maatregelen die ermee samenhangen zorgen ervoor dat een hoge mate van aanpassingsvermogen nodig is. Het legt een zware druk op medewerkers en de motivatie van leerlingen.

Op basis van de risicoanalyse zien we dat de ontwikkelingen van coronapandemie voor de baten en lasten voor een aantal posten tot een beperkte financiële impact kunnen leiden:

Baten:

 • Rijksbijdragen: Naast de bekostiging zijn NPO-middelen beschikbaar gesteld (2021-2025) en dit ongeveer 5-10% van de reguliere bekostiging.
 • Overige subsidies: de verantwoording van subsidies loopt conform planning; er zijn geen signalen dat baten terugbetaald moeten worden.
 • Meerjarig na 2025 bestaat het risico dat tijdelijke NPO middelen wegvallen.

Lasten:

 • Hogere lasten voor personeel zijn te financieren uit de NPO middelen. Wel zien we dat het een uitdaging is om over (kwalitatief) voldoende medewerkers te beschikken.
 • Hogere lasten door meer schoonmaak en hoger energieverbruik.

2. Staat van baten en lasten en balans


Op de volgende pagina is de realisatie over 2022 afgezet tegen de realisatie over 2021 en tevens vergeleken met de begroting 2022. Daaraan toegevoegd zijn de begrote meerjarenresultaten 2023 t/m 2027.

De raming is opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten:

 • De in september 2022 vastgestelde schooljaarbegroting 2022-2023 inclusief meerjarenraming van de schooljaren 2023 – 2026. De toepassing van een schooljaarbegroting zorgt ervoor dat het financiële beleid beter aansluit op de processen in de scholen. De begrotingscyclus per schooljaar is aangepast om tot een raming van de kalenderjaren 2023 t/m 2027 te komen. Voor enkele posten zijn, als gevolg van nieuwe info over de ontwikkeling van middelen NPO, enkele wijzigingen in de meerjarenraming aangebracht.
 • De meerjarenraming is gebaseerd op prijspeil 2023. Dit houdt in dat zowel ten aanzien van de inkomsten als van de kosten geen inschatting is gemaakt van een verwachte indexatie.
 • In de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met een mogelijke impact als gevolg van de update van de nulmeting van de staat van de gebouwen. Deze update wordt verwacht in 2023 en kan effect hebben op de hoogte van de voorziening groot onderhoud.

-

Staat baten en lasten 2022 en raming 2023 – 2027

Baten in euro's
Vorig jaar 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Raming
2023
2024 2025 2026 2027
Rijksbijdragen 161.531.000 160.731.000 171.124.000 155.412.000 143.865.000 144.568.000 145.147.000 143.101.000
Overige overheidsbijdragen 1.521.000 1.620.000 1.512.000 1.802.000 1.344.000 702.000 702.000 702.000
Overige baten 5.118.000 6.084.000 6.576.000 5.972.000 6.136.000 5.583.000 5.594.000 5.594.000
Totaal baten 168.170.000 168.434.000 179.210.000 163.185.000 151.344.000 150.853.000 151.443.000 149.396.000
Lasten in euro's
Vorig jaar 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Raming
2023
2024 2025 2026 2027
Personeelslasten 123.953.000 127.295.000 134.858.000 123.079.000 119.485.000 117.862.000 115.883.000 114.249.000
Afschrijvingen 5.072.000 5.686.000 5.091.000 5.989.000 6.353.000 6.270.000 6.109.000 6.109.000
Huisvestingslasten 11.951.000 11.162.000 12.198.000 11.215.000 10.749.000 9.649.000 9.650.000 9.650.000
Overige lasten 19.706.000 20.841.000 20.520.000 20.090.000 19.554.000 19.580.000 19.497.000 19.497.000
Totaal Lasten 160.680.000 164.982.000 172.665.000 160.371.000 156.140.000 153.359.000 151.138.000 149.504.000
Saldo 7.490.000 3.453.000 6.546.000 2.815.000 -4.795.000 -2.506.000 305.000 -107.000
Financiële baten en lasten 1.000 -46.000 162.000 201.000 318.000 306.000 302.000 302.000
Totaal Resultaat 7.491.000 3.406.000 6.707.000 3.015.000 -4.477.000 -2.200.000 607.000 194.000

Toelichting exploitatieresultaat 2022

Het resultaat over 2022 bedraagt € 6,7 miljoen positief en dit ontstaat voor een gedeelte door vooruit ontvangen NPO baten (€ 1 miljoen). Deze baten vloeien naar de bestemmingsreserve, ter besteding in 2023. Het ministerie van OCW beschikt namelijk de schooljaar baten in het kalenderjaar.

De baten en lasten zijn in 2022 aanzienlijk hoger t.o.v. de begroting 2022. De afwijkingen zijn te verklaren door hogere rijksbijdragen en personele lasten als gevolg van NPO en de nieuwe cao en het akkoord vanuit de cao voor werkdrukvermindering.


Toelichting exploitatieresultaat 2023-2027

In 2023 houden we rekening met een positief resultaat van € 3 miljoen. Dit is te verklaren door de ontvangsten van de NPO-middelen, die zullen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve, net als in 2021 en 2022. Deze NPO middelen zullen in ook in het kalenderjaren 2024 en 2025 besteed worden vanuit de bestemmingserve.

-

Staat balans 2022 en raming 2023 – 2027

Activa
Vorig jaar
2021

Realisatie
2022

Raming
2023
2024 2025 2026 2027
Immateriële vaste activa 181.000 168.000 92.000 88.000 89.000 89.000 89.000
Materiele vaste activa 39.478.000 44.428.000 60.676.000 64.811.000 65.100.000 62.597.000 62.005.000
Totaal vaste activa 39.660.000 44.595.000 60.767.000 64.898.000 65.188.000 62.685.000 62.093.000
Vorderingen 3.339.000 6.278.000 6.278.000 6.278.000 6.278.000 6.278.000 6.278.000
Liquide middelen 47.210.000 55.156.000 42.198.000 33.790.000 31.500.000 34.810.000 35.796.000
Totaal vlottende activa 50.548.000 61.433.000 48.476.000 40.067.000 37.777.000 41.087.000 42.073.000
Totaal Activa 90.207.000 106.028.000 109.243.000 104.965.000 102.964.000 103.771.000 104.165.000
Passiva
Eigen Vermogen 40.262.000 46.969.000 49.984.000 45.506.000 43.305.000 43.912.000 44.106.000
Algemene reserve 34.548.000 40.436.000 42.482.000 43.444.000 43.089.000 43.696.000 43.890.000
Bestemmingsreserve 5.534.000 6.367.000 7.410.000 1.975.000 128.000 128.000 128.000
Voorzieningen 29.452.000 34.347.000 34.547.000 34.747.000 34.947.000 35.147.000 35.347.000
Langlopende schulden - - - - - - -
Kortlopende schulden 20.493.000 24.713.000 24.713000 24.713.000 24.713.000 24.713.000 24.713.000
Totaal Passiva 90.207.000 106.028.000 109.243.000 104.965.000 102.964.000 103.771.000 104.165.000

Toelichting balans 2023 – 2027

Ontwikkeling materiële activa, lang vreemd vermogen en liquiditeit
De materiële activa laat meerjarig een toename zien en dit is te verklaren door het eerder beschreven verhoogde investeringsniveau.

Ontwikkeling algemene reserve
De belangrijkste conclusie is dat de algemene reserve meerjarig voldoende ruimte biedt voor tijdelijke impulsen die passen binnen het nieuwe strategisch koersplan 2022:

 • De risicoanalyse 2022 resulteert in een benodigd vermogen van € 33 miljoen. Ultimo 2022 is er een algemene reserve van € 40,4 miljoen beschikbaar voor onderwijs en het afdekken van risico’s en dit is toereikend.
 • In de meerjarenraming is in beperkte mate rekening gehouden met de inzet van het beschikbare vermogen. De komende jaren werken we in gezamenlijkheid aan de te maken keuzes.

Nadere toelichting is te vinden onder het kopje 'Signaleringswaarde intern - Strategische risicoanalyse 2022'. 


Toelichting bestemmingsreserve NPO 2022

Per 2021 wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de nog niet bestede baten NPO. Zie voor de hoogte van deze bestemmingsreserve de paragraaf over de interne signaleringswaarde hieronder.

3. Financiële positie


In deze paragraaf worden de kengetallen weergegeven zoals deze deel uitmaken van het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste conclusie is dat de kengetallen van de financiële positie de komende jaren ruim voldoen aan de signaleringsgrenzen.


Liquiditeit (current ratio)

 • Dit kengetal geeft een indicatie in welke mate het bestuur in staat is om aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het is de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen.
 • De ontwikkeling van de current ratio laat de afgelopen jaren, als gevolg van een toename van de liquide middelen, een stijgende lijn zien.
 • De komende jaren daalt de liquiditeit door een toename van het investeringsniveau en blijft nog ruim boven de ondergrens (0,75).

-

Kengetal Liquiditeit (current ratio)

Solvabiliteit 2

 • Het kengetal solvabiliteit 2 wordt berekend als het eigen vermogen incl. bestemmingsreserve NPO plus voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
 • De uitkomst van het kengetal is in 2022 hoog als gevolg van vooruit ontvangen baten NPO.
 • Het is de verwachting dat de ratio vanaf 2023 daalt door de afname van de bestemmingsreserve NPO. Desalniettemin blijft de waarde meerjarig ruim boven de ondergrens van 30%.

-

Solvabiliteit (in %)

Signaleringswaarde extern - bovenmatig publiek vermogen

 • Het beschikbare vermogen, bestaande uit de algemene en bestemmingsreserve, van Dunamare onderwijs is € 47 miljoen en is ruim lager dan de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs (€ 9 miljoen lager). Dit betekent dat er volgens de Inspectie van het Onderwijs geen sprake is van bovenmatig publiek vermogen. Dunamare heeft haar middelen geïnvesteerd in het onderwijs om het geld terecht te laten komen waar het hoort, namelijk voor het geven van goed onderwijs aan leerlingen. Hiermee is er geen sprake van een hoge reservering van middelen, doordat wij al reeds investeringen hebben gedaan in het onderwijs en er mede daardoor geen sprake is van bovenmatige reserves.

 • Indien in de berekening van het eigen vermogen de bestemmingsreserve NPO achterwege wordt gelaten, is het beschikbare vermogen € 16 miljoen lager dan de signaleringswaarde van het bovenmatig vermogen.

-

Beschikbaar vs normatief vermogen 2023 (x 1 mln euro)

Legenda met bedragen (x 1 mln euro)

 • Eigen vermogen (incl. bestemmingsreserve NPO): 54
 • Normatief publiek eigen vermogen: 70

Signaleringswaarde intern – strategische risicoanalyse 2022

 • Het benodigde of weerstandsvermogen voor de Dunamare onderwijs wordt bepaald op basis van de strategische risicoanalyse 2022 (impact en kans per risico) en bedraagt €33 miljoen.
 • De uitkomst van de interne strategische risicoanalyse 2022 laat zien dat het beschikbare vermogen (ad € 47 miljoen) hoger is dan het benodigde vermogen (€ 33 miljoen). Het meerdere (+ € 14 miljoen) is deels geboekt in de bestemmingsreserve NPO (€ 6,2 miljoen) en deels meerjarig beschikbaar voor onderwijs (€ 7,4 miljoen).
 • De goede financiële positie biedt de onderwijsgroep de kans om de komende jaren investeringen te realiseren. Omdat de middelen maar één keer uitgegeven kunnen worden, zien wij het belang in van het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. De komende jaren werken we in gezamenlijkheid aan deze keuzes.

-

Opbouw beschikbaar vermogen ultimo 2022

Legenda met bedragen  (x 1 mln euro)

 • Benodigd weerstandsvermogen obv risicoanalyse: 33,2
 • Bestemmingsreserve NPO: 6,2
 • Beschikbaar voor tijdelijke impulsen strategische koers: 7,4

Regeling jaarverslaglegging onderwijs

In de bijlage bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is de verplichte gegevensset voor de zogenaamde continuïteitsparagraaf gedefinieerd. Wij leggen verantwoording af over een aantal specifieke onderwerpen. Hieronder is de verwijzing opgenomen naar de plek in het jaarverslag waar we het betreffende onderdeel behandelen.

-

Onderdelen van de continuïteitsparagraaf Verwijzing
B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Paragraaf 'Risicoprofiel en -beheersing'
B2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden Paragraaf 'Risicoprofiel en -beheersing'
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan Paragraaf 'Verslag RvT'