Jaarverslag 2022

Balans

(na voorstel resultaatbestemming)

-

Balans per 31 december 2022

Activa in euro's 31-12-2022 31-12-2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.1 167.070 181.480
Materiële vaste activa 1.2 44.427.398 39.477.792
44.594.468 39.659.272
Vlottende activa
Vorderingen 1.5 6.277.088 3.338.179
Liquide middelen 1.7 55.155.726 47.209.061
61.432.814 50.547.239
106.027.282 90.206.512
Passiva in euro's 31-12-2022 31-12-2021
Eigen Vermogen 2.1 46.968.370 40.261.830
Voorzieningen 2.2 34.346.683 29.451.755
Kortlopende schulden 2.4 24.712.228 20.492.927
106.027.282 90.206.512