Jaarverslag 2022

Bestuurlijke reflectie

De 2 gezichten van 2022


2022 was een jaar met 2 gezichten. Het eerste halfjaar hadden we nog last van naweeën van de coronapandemie. De scholen bleven langer dicht in januari en voor de eindexamens waren er deels nog aanpassingen, zoals een extra tijdvak en herkansing. In september konden we gelukkig weer met een normaal schooljaar starten én met een nieuwe koers voor de scholen. Tegelijkertijd merkten we dat sommige leerlingen nog steeds last hebben van de periodes dat ze langdurig thuis moesten blijven. Niet voor niets besteden we in onze nieuwe koers veel aandacht aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

De coronalockdowns hebben echt iets met onze leerlingen gedaan. We hebben het al eerder geconstateerd: er zijn naast leerachterstanden ook achterstanden in de sociaal-emotionele ontwikkeling opgetreden. Gelukkig loopt op alle scholen ook in het nieuwe schooljaar de ondersteuning door die is opgezet met de NPO-gelden. En die ondersteuning blijft voorlopig ook hard nodig. We zitten dus nog midden in de inhaalslag, maar krijgen gelukkig al wel meer grip op de cognitieve achterstanden.

Nieuwe koers


2022 was het jaar waarin we de puntjes op de i hebben gezet van de nieuwe koers voor Dunamare onderwijs. We hebben eerst op hoofdlijnen met de rectoren/directeuren en stafhoofden een plan gemaakt op hoofdlijnen. Daarmee zijn we in dialoog gegaan met onze medewerkers in kleine sessies op de scholen. Met onze Raad van Toezicht en medezeggenschapsraad. Vervolgens hebben we onze ideeën besproken met onze externe contacten. Uiteindelijk is er een koers uitgekomen waar iedereen achter staat.

Onze koers is gebouwd op 3 leidende principes voor het onderwijs op Dunamare-scholen:

  • Iedereen ontwikkelt de eigen talenten.
  • Leren doe je samen.
  • Je krijgt de ruimte om te ontdekken wie je bent.

Onze scholen hebben de ruimte om deze principes te vertalen naar hun eigen school- en jaarplannen. In welke mate ze daarbij de nadruk leggen op socialisatie en persoonsvorming is aan hen, wij vinden het in ieder geval belangrijk dat het op alle scholen om meer gaat dan alleen het halen van je diploma. De coronaperiode heeft immers laten zien dat mentaal welbevinden en je kunnen verbinden met de mensen om je heen ook enorm belangrijk zijn voor je onderwijscarrière.

Henk en April

Mbo wordt aantrekkelijker


Een positieve ontwikkeling die we afgelopen jaar zagen, is dat meer leerlingen halverwege de havo de keuze maken voor het mbo. Dat stimuleren we ook met voorlichting en nauwere samenwerking met het mbo zodat onze opleidingen beter op elkaar aansluiten. Het mbo is een kansrijke route naar een goede loopbaan. Bovendien is het mbo – meer dan het hbo – betrokken bij het sociaal welbevinden van hun leerlingen. En dat is iets dat veel leerlingen in deze generatie goed kunnen gebruiken. Gelukkig begint het mbo in de samenleving een steeds beter aanzien te krijgen.

Veel samenwerking


In het najaar van 2022 hebben we vanuit Dunamare het programma ‘Een nieuwe kijk op de personeelsvraag’ geïnitieerd. Dit is een langlopend programma om samen met een aantal andere schoolbesturen en het ministerie van OCW te onderzoeken hoe we op een nieuwe manier kunnen omgaan met het oplopende docententekort. Het is een sectorbrede uitdaging, we willen samen verder kijken dan de huidige manieren om voldoende mensen aan te trekken. Zo kan de oplossing ook liggen in het anders organiseren van het onderwijs. Overigens zijn we er trots op dat we voor een aantal scholen in onze groep nieuwe talentvolle rectors en directeuren hebben kunnen benoemen, nadat hun voorgangers afzwaaiden vanwege hun pensioen. Helemaal mooi is dat een deel van de nieuwkomers uit eigen geleding komt en ons interne leiderschapsprogramma heeft gevolgd.

Verder zijn we in 2023 van plan om de onderlinge samenwerking tussen onze scholen nog meer op te zoeken. Directeuren van de ene school kunnen met hun specifieke expertise een andere school in onze groep helpen; docententeams kunnen met een uitwisseling frisse ideeën opdoen; en wellicht kunnen ook leerlingen profiteren van een uitwisseling met een andere school.

We doen meer


‘Dunamare doet meer’ is de nieuwe slogan die we in september 2022 hebben gelanceerd. We hebben hiervoor gekozen omdat we meer betrokken willen zijn als werkgever, meer willen doen aan duurzaamheid, ons meer willen inzetten voor de regio met passend onderwijs voor iedereen, en ook onze leerlingen meer bieden. We investeren in de leerlingen die dit het hardste nodig hebben; we geven bijvoorbeeld de leerlingen op onze 4 praktijkscholen de plek die ze verdienen en regelen onderwijs voor kinderen die naar ons land zijn gevlucht.

Opvang van vluchtelingen


Door de oorlog in Oekraïne is er een enorme groep vluchtelingen bij gekomen afgelopen jaar, naast de Afghaanse vluchtelingen. Veel van hen hebben wij op onze scholen opgevangen. Daarvoor hebben we allerlei – soms onorthodoxe – maatregelen moeten treffen voor huisvesting en docenten. Onze 2 Internationale Schakelklassen (ISK’s) zijn afgelopen jaar qua leerlingaantal verdubbeld. We zijn daarnaast ook een ‘landingsplatform’ gestart samen met de gemeente Haarlemmermeer, het primair onderwijs en de kinderopvang in Haarlem, om vluchtelingenkinderen op te vangen die niet in de ISK’s terechtkonden. De bekostiging daarvan is voor eigen rekening, samen met de gemeente en het COA. Naar verwachting zal het aantal vluchtelingen dat een plek op school nodig heeft ook in 2023 groot zijn, met name door de aardbeving in Syrië en Turkije. We hebben dus weer genoeg uitdagingen in het nieuwe jaar om te zorgen dat elke leerling in onze regio een passende plek op onze scholen vindt.


April van Loenen en Henk Post

College van Bestuur Dunamare onderwijs