Jaarverslag 2022

Dit is Dunamare onderwijs

Binnen Dunamare onderwijs bundelen 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen de krachten. Samen beslaan wij het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium en van speciaal onderwijs tot maritieme opleidingen.

1.822 * medewerkers zetten zich bevlogen in om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan 12.764 ** leerlingen.

(* peildatum ultimo 2022, ** peildatum 1 oktober 2022)

12.764
24
7

Structuur van de organisatie

De meerwaarde van Dunamare onderwijs:


 • Ondersteuning en ontzorgen van de individuele scholen

 • Richting geven met strategische kaders
 • Financieel voordeel door schaalgrootte (daardoor meer financiële ruimte voor investeringen in onderwijs, ICT en huisvesting)
 • Lage overhead door gezamenlijke ondersteuning vanuit het Bestuurs- en Servicebureau
 • Stimulerende werkomgeving met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Verrijking en inspiratie via de Dunamare Academie
 • Voortdurende uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de scholen
 • Veel verschillende loopbaanmogelijkheden binnen de onderwijsgroep.


Juridische structuur

Dunamare onderwijs is een Stichting Samenwerkingsbestuur met een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Zowel openbare als (algemeen) bijzondere scholen zijn onderdeel van de onderwijsgroep. Elke school heeft een eigen unieke positie, met een eigen onderwijsaanbod, schoolleiding en medezeggenschapsraad. Bij de Overige gegevens staat een overzicht van alle scholen. 


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het (strategisch) beleid van het CvB en adviseert hierin. Ze ziet toe op de algemene gang van zaken van de stichting. De RvT is bovendien werkgever van het CvB en keurt de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed. De RvT volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO waar het bestuur en het intern toezicht gescheiden zijn. Zie ook het verslag van de RvT over 2022.

College van Bestuur


Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van de scholen en is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het CvB ontwikkelt de richting voor de onderwijsgroep, met als belangrijkste doel het optimaliseren van de brede talentontwikkeling van elke leerling én elke medewerker.

April en Henk


Directieteam

Dunamare onderwijs heeft een Directieteam die bestaat uit de rectoren en directeuren van onze 24 scholen, het CvB en de 5 afdelingshoofden/adviseur van het Bestuurs- en Servicebureau (BSB). Het Directieteam vormt het belangrijkste adviesorgaan van het CvB en adviseert het CvB bij impactvolle besluiten. Het Directieteam komt gemiddeld 6 keer per jaar samen om kennis en ervaring met elkaar te delen en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen.


Kwaliteitsgroepen

Het Directieteam heeft 3 kwaliteitsgroepen ingesteld:

 • Kwaliteitsgroep Onderwijs en Kwaliteit
 • Kwaliteitsgroep Financiën en Facilitair
 • Kwaliteitsgroep HR

Deze groepen bereiden Dunamare-brede besluitvorming door het CvB voor en adviseren het CvB over onderwerpen die onder de betreffende kwaliteitsgroep valt. Leden van het Directieteam en de hoofden van het BSB nemen deel in de kwaliteitsgroepen.


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast medezeggenschap op alle scholen heeft Dunamare onderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die actief betrokken zijn bij (het ontwikkelen van) het bovenschoolse beleid van de onderwijsgroep. De leden houden zich bezig met kwesties die voor alle – of een groot deel van onze – scholen van belang zijn. Zie het verslag van de GMR over 2022.


Bestuurs- en Servicebureau

Het Bestuurs- en Servicebureau (BSB) ondersteunt zowel het bestuur als de individuele scholen op maat:

 • Het Bestuursbureau ondersteunt het CvB, het Directieteam en de kwaliteitsgroepen bij de vormgeving en uitvoering van de strategische agenda. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de individuele scholen op de gebieden van onderwijskwaliteit, HR, communicatie, financiën, control, ICT, huisvesting en inkoop.

 • Het Servicebureau regelt veel praktische zaken voor de scholen en zorgt bijvoorbeeld voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, huisvesting en de gezamenlijke inkoop. Zo krijgen scholen de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling.