Jaarverslag 2022

Kasstroomoverzicht

-

Kasstroomoverzicht over 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten in euro's 2022 2021
Saldo Baten en Lasten 6.545.188 7.489.472
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 4.2 5.090.444 5.150.729
Mutaties voorzieningen 2.2 4.894.929 3.259.237
Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen 1.5 -2.938.909 233.532
Schulden 4.219.301 139.819
Mutatie werkkapitaal 1.280.392 373.352
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.810.953 16.272.789
Ontvangen rente 5 161.687 779
Betaalde rente 5 -334 -15
161.353 764
Kasstroom uit operationele activiteiten 17.972.306 16.273.553
Kasstroom uit investerings activiteiten in euro's 2022 2021
Investeringen in materiële vaste activa 1.2 -10.186.354 -6.759.679
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.2 224.238 289.080
Investeringen in immateriële vaste activa 1.1 -63.525 -105.812
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 1.1 - 28.737
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -10.025.641 -6.547.674
Kasstroom uit financieringsactiviteiten in euro's
Mutatie geldmiddelen 7.946.665 9.725.879
Stand per 1 januari 47.209.061 37.483.182
Mutatie boekjaar 7.946.665 9.725.879
Stand per 31 december 55.155.726 47.209.061